HELSENORGE

Lungeavdelinga

Avdelinga er blant dei største lungemedisinske einingane i landet og er leiande innan pasientbehandling, utdanning og forsking i lungemedisin. Vi har som mål å gje god behandling og omsorg som byggjer på nyaste forsking innan lungesjukdommar, pusteproblem eller respirasjonssvikt grunna sjukdom i andre organ.

Fann du det du leita etter?