HELSENORGE

WESTCOR-studien

WESTCOR-studien er eit samarbeidsprosjekt mellom medisinsk biokjemiske laboratorier (Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi og Laboratorium for medisinsk biokjemi), Hjerteavdelingane og Mottaksklinikkane ved Haukeland og Stavanger universitetssjukehus.
Prosjektet har inkludert 1900 pasientar som er innlagt til utredning av akutt iskemisk hjertesjukdom (brystsmerter, akutt hjerteinfarkt eller akutt hjertekrampe), enten i Bergen eller Stavanger. 

Kva vil vi oppnå med WESTCOR-studien

• Undersøke om ein basert på gitte konsentrasjonar eller endringar i konsentrasjonar av biomarkører trygt kan avslutte observasjonen av pasientar innlagt med mistenkt akutt koronar iskemi tidlegare enn det som er dagens praksis

• Samanlikne diagnostisk yteevne og analytisk/biologisk interferens for dei to mest brukte diagnostiske markørene for iskemisk hjertesjukdom (høy sensitiv Troponin T og høy sensitiv Troponin I) i ein populasjon av uselekterte brystsmertepasientar og i undergrupper av pasientar med kroniske lidingar (f.eks. nyresjukdom)

• Undersøke diagnostisk yteevne for ulike forskingsbaserte iskemiparametre i ein uselektert populasjon og i undergrupper av kronisk sjuke

• Undersøke om ulike biomarkørar kan gje informasjon om framtidig risiko for til dømes kardiovaskulær sjukdom, nyre sjukdom og død (inntil 20 år)

• Opparbeide en omfattande biobank for pasientar med akutt iskemisk hjertesjukdom og produsere vitskapelig arbeid av høg kvalitet

Tidsplan

Inklusjonen i studien starta i september 2015 og vart avslutta i mai 2020. Det er planlagt å følgje opp pasientane gjennom nasjonale kvalitetsregister for mellom anna hjertesjukdom, hjerneslag og nyresjukdom dei neste 5 åra. Oppfølginga kan utvidast med inntil 15 år dersom ein finn det hensiktsmessig.

Organisering og samarbeid

Kristin M Aakre er prosjektleiar for WESTCOR. Studien er styrt av ei styringsgruppe som består av Kristin M Aakre (Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus), Kjell Vikenes (Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus), Rune Bjørneklett (Mottaksavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus), Øyvind Skadberg  (Lab. for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus) Vernon VS Bonarjee (Hjerteavdelingen, Stavanger universitetssjukehus) og Øistein R Mjelva (Akuttmottak, Stavanger Universitetssjukehus). Til daglig jobbar fleire legar og forskarar med innsamling av data, og medarbeidarar ved laboratoria og hjerteavdelingane legg ned eit stort arbeid for å samle inn prøvemateriale og analysere data. Studien har samarbeidspartnarar ved fleire nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar.

Publikasjonar

Aiming towards evidence based interpretation of cardiac biomarkers in patients presenting with chest pain - the WESTCOR study: Study design. Hilde L Tjora, Ole-Thomas Steiro, Jørund Langørgen, Rune Bjørneklett, Ottar K Nygård, Renate Renstrøm, Øyvind Skadberg, Vernon V S Bonarjee, Bertil Lindahl, Paul Collinson, Torbjørn Omland, Kjell Vikenes and Kristin M Aakre. Scand Cardiovasc J. 2019 Jul 1:1-6.

Cardiac troponin assays with improved analytical quality – a trade-off between enhanced diagnostic performance and reduced long-term prognostic value. Hilde L Tjora, Ole-Thomas Steiro, Jørund Langørgen, Rune Bjørneklett, Ottar K Nygård,  Øyvind Skadberg, Vernon V S Bonarjee, Paul Collinson, Torbjørn Omland, Kjell Vikenes, Kristin M Aakre. J Am Heart Assoc. 2020 Dec;9(23):e017465

Clinical risk scores identify more patients at risk for cardiovascular events within 30 days as compared to standard ACS risk criteria: The WESTCOR study. Ole-Thomas Steiro, Hilde L Tjora, Jørund Langørgen, Rune Bjørneklett, Ottar K Nygård, Øyvind Skadberg, Vernon V S Bonarjee, Bertil Lindahl, Torbjørn Omland, Kjell Vikenes, Kristin M Aakre. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020 Oct 2:zuaa016. doi: 10.1093/ehjacc/zuaa016.


Fann du det du leita etter?