HELSENORGE

Kva er anafylaksi?

Anafylaksi blir definert som ein alvorlig, livstrugande generalisert eller systemisk overfølsemdsreaksjon.

Dersom reaksjonen er mediert av ein immunologisk mekanisme heiter det allergisk anafylaksi, og i dagligtalen blir gjerne anafylaksi (noko upresist) omtalt som allergisk sjokk. Dei vanlegaste utløysande faktorane er matvarer, insektstikk og legemidlar. Anafylaktiske reaksjonar kan også utløyses av ikkje-immunologiske (ikkje-allergiske) mekanismar

Diagnosen anafylaksi beror seg på ei klinisk vurdering. I Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (PDF) frå 2014 står det: Funn eller symptomer fra to eller flere organsystem oppstått plutselig, i rask rekkefølge etter hverandre eller samtidig tilsier at det foreligger anafylaksi og krever umiddelbar behandling.

Huda, luftvegane, sirkulasjonssystemet, fordøyingssystemet og nervesystemet er organsystema som er hyppigast involvert.

Fann du det du leita etter?