Immunologi og transfusjons­medisin

Blodbanken er ein del av avdelingen. Blodprodukta vi produserer blir brukt på sjukehuset vårt, Kysthospitalet i Hagevik, Haraldsplass diakonale sjukehus samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er sertifisert etter standarden ISO 9001:2008.

Les meir om Immunologi og transfusjonsmedisin

Immunologi og transfusjonsmedisin

Diagnostikk og retningslinjer

Blodtypeserologisk diagnostikk

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin utfører ei rad blodtypeserologiske testar.
Dette er testar for såkalla irregulære antistoff mot erytrocyttar og eventuelt trombocyttar. Desse testane utførast på både blodgivarar og pasientar. Vår avdeling yter og hjelp til andre sjukehus i vår region med utgreiingar av blodtypeantistoff. Desse undersøkingane vert utført på vårt blodtypeserologiske laboratorium døgnet rundt når behovet for dette ligg føre. Her utførast og blodtypeserologiske svangerskapsanalysar av alle gravide i Bergen og omland. Ved påviste irregulære blodtypeantistoff fungerer vår avdeling som et referanselaboratorium for blodbankar i vår region og bidrar med fullstendig blodtypeserologisk diagnostikk.

Føtal RhD-typing i veke 24

Immundefektar

Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasientar med primær immunsvikt er utarbeida på initiativ frå Norsk immunsviktforening.
Ein gruppe spesialistar som er involvert i behandlinga av pasientar med immunsvikt i Norge, har utarbeida anbefalingane på bakgrunn av svenske, danske og europeiske retningslinjer:

Norske Retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt (PDF)

For meir utfyllande informasjon om dei einskilde sjukdommane, mogelegheiter for diagnostikk og detaljerte diagnosekriterium, viser vi til lærebøker og nettsida til den europeiske immunsviktorganisasjonen - European Society for Immunodeficiencies (ESID).

Kontakt

Oppmøtestad

Laboratoriebygget, 3. etasje
Gå via 3. etasje i Sentralblokka og følg gangbru til Laboratoriebygget.

Medisinskfaglege spørsmål frå helsepersonell:
Immunologiske prøvesvar
55 97 46 32 / 38
Transfusjonsmedisin
55 97 24 70
Vakthavende lege
932 30 492

Telefon
55972474
Telefon - Blodgivere: 55 97 30 17
E-post
Laboratoriebygget
Besøksadresse
Laboratoriebygget på Haukeland(Google maps)

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Blodbanken Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbanken-haukelandBlodbanken Haukeland

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.