HELSENORGE
Conimpregstudien

Har du tenkt å bli gravid?

Vi ønskjer å komme i kontakt med friske kvinner mellom 20-35 år som planlegg å bli gravid, til eit forskingsprosjekt på Kvinneklinikken.

Gravid kvinne i profil. Illustrasjon

​​​CONIMPREG (conception-implantation interval in pregnancy) er ein studie der vi ønskjer å finne fosterets nøyaktige alder, utvikling, lengda på svangerskapet, barnets vidare vekst etter fødsel og kva slags faktorar som påverkar dette.

Dette vil vi vite meir om fordi vi trur at viktige føresetnader for helseutviklinga til barnet seinare i livet, blir lagt allereie i den tidlegaste fasen av svangerskapet. 

I studien vil vi kartlegge din eggløysing, kor tid det befrukta egget festar seg i livmora, fosterets vekst, lengda på svangerskapet, utviklinga til barnet etter det er fødd, samt faktorar kring befrukting og svangerskap som kan påverke denne utviklinga.

Brosjyre - Conimpreg-studien (pdf)

 

Kven kan delta?

Om du kan svare ja på alle desse utsegna, er du ein av dei vi gjerne vil komme i kontakt med:

  • Eg er ikkje gravid no
  • Eg er kvinne mellom 20 og 35 år
  • Eg har ein BMI (body mass index) mellom 18,5  og 30.
  • Eg har regelmessig menstruasjon (syklus på mellom 24 og 32 dagar)
  • Eg har ikkje ein kronisk sjukdom og bruker ikkje faste medisinar
  • Eg verken røyker eller snuser

Kva skjer om du seier ja til å delta?

  • Før du er gravid - registrering av kosthald, måling av høgde, vekt og muskelmasse, fysisk aktivitet før og under svangerskapet, morgonurinprøver i tida rundt eggløysing og når egget fester seg i livmora. Nokre prøver vil bli fryst ned for seinare undersøkingar
  • I svangerskapet - under sjølve svangerskapet tek vi regelmessige ultralydundersøkingar av fosteret, i tillegg til blodprøver av deg. Kvar undersøking vil vare i om lag 45 minuttar og vi vil gjere vårt beste for å tilpasse tidspunkta slik at det passar deg best mogleg.
  • Etter fødsel - når barnet er fødd vil vi ta prøver frå morkaka og navlesnora. I tillegg tek vi litt spytt frå munnen, ei lita bit av naglen og nokre hårstrå frå barnet. Vi tek blodprøve av mor og far.
  • Elles vil vi følgje opp barnets vekt, høgde og muskelmasse fram til det er om lag 5 år gammal.

Det er frivillig å delta i Conimpreg-studien og du kan trekkje deg når som helst undervegs. 

Kva skjer med informasjonen vi samlar inn?

Data vi samlar inn og informasjonen som registrerast, blir oppbevarte etter eigne retningslinjer og vil ikkje bli brukt til anna enn det som er hensikta bak studien. Resultata blir anonymiserte og kan ikkje bli knytt til den enkelte deltakar.

Alt helsepersonell involvert i Conimpregstudien har teieplikt.


Vil du delta i studien?

Berre send oss namn og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg innan to-tre arbeidsdagar.

Telefon 477 25 250
E-post conimpregstudien@helse-bergen.no

Samtykkeerklæring (pdf)
 

Kor skal eg møte?

Alle undersøkingane skjer på Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssjukehus. Gå inn inngangen i den sidefløya som ligg nærast Årstad kyrkje. Inngangen er merka med «Poliklinikk for gravide. Ultralydlaboratorium». Vi held til i 4. etasje.

Parkering

Vi har få parkeringsplassar utanfor KK. Alle som skal til oss bør rekne litt ekstra tid til å finne parkering. Vi håpar at de som har mogelegheit til å parkere andre stader gjer det, slik at dei få parkeringsplassane utanfor KK er ledig for pasientar og pårørande som treng det mest.

Fann du det du leita etter?