Opplæring

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering har ulike kurs og opplæringstilbod for pasientar og pårørande.

kurs. foto.
 

Ernæringskurs

Dagskurs i ernæring er eit kurs der sunn mat står i fokus.
​På kurset fortel klinisk ernæringsfysiolog om generelle anbefalingar og informasjon vedrørande ernæring og kreft.

Helse- og treningsrådgjevar/ernæringsrådgjevar underviser om korleis rett kosthald kan auke effekten av fysisk aktivitet og kor mykje energi ein eigentleg treng.

Etter lunsj lagar deltakarane mat saman med ein kokk, der det blir fokusert på enkel, sunn og smakfull mat.

Kurset er for dei som tar del i rehabiliteringstilbodet. 

Foredrag

Ein onsdag kvar månad og nokre kveldar blir det halde pasient- og pårørandeopplæring i ulike tema.

​​​​​Vi tar opp tema som; kreftrelatert fatigue (utmatting, trøyttleik), cytostatikabehandling,​ stress- og stresshandtering, strålebehandling,fysisk aktivityet samt meistring- og meistringsverktøy.

Opplæringa består av teoriundervising, spørsmål, svar og samtale om ulike tema i grupper. Spørsmål frå deg, medpasientar eller pårørande er viktig og gir god læring for alle partar. Lurer du på noko, kan du vere sikker på at andre gjer det same.

Tilbodet gjeld for vaksne pasientar og pårørande, er ope for alle og krev inga påmelding.

Kurs: Førebuing til strålebehandling

Førebuingskurs til strålebehandling er for dei som skal ha kurativ behandling for prostatakreft og deira pårørande.

​​​På kurset lærer du meir om behandlingsform, biverknader og fysisk aktivitet.

Det vert halde kurs kvar månad.
Torsdagar kl. 12.00 - 16.15 – fredagar kl. 09.00-13.45.

Invitasjonsbrev blir sendt til dei det gjeld.

Kursdatoar våren 2020

16. og 17. januar

13. og 14. februar

12. og 13. mars

16. og 17. april

7. og 8. mai

11. og 12. juni

Sminkekurs: Look Good...Feel Better

I samarbeid med organisasjonen Look Good…Feel Better arrangerer vi sminkekurs for kvinner som er under cellegiftbehandling.
​​Fem gonger i året blir det halde eit to timars sminkekurs. Konsulentane som held kurset leiar deltakarane gjennom korleis pleie huda og korleis legge enkel kvardagssminke.

Det er plass til 12 deltakarar per kurs, og alle deltakarane sminkar seg sjølv under rettleiing av konsulenten.

Kurset krev inga tilvising frå lege. Ta kontakt for påmelding og dato for neste kurs.

Meistringskurs

Å meistra kvardagen kan vere krevande både under og etter kreftbehandling. Kurset er for pasientar som deltar i rehabiliteringstilbodet ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, og går over fire måndagar kl. 12.30 - 15.30.

På kurset vil vi se nærare på korleis ein kan møte og handtere ulike former for utfordringar og stress ein har i kvardagen. Dette er avgjerande for vår fysiske, psykiske og mentale helse. Psykologisk forsking har vist at kognisjon (tenking) speler ei stor rolle for korleis stressande og truande situasjonar opplevast og påverkar oss.

Kurset tar for seg kva meistring er og kva det betyr for den enkelte i forhold til det å vere i ein situasjon der sjukdom og endring pregar kvardagen. Det fokuserast på utfordringar eller endringar i sjølve behandlingssituasjonen, tida rett etter og eventuelt tankar rundt tida som kjem.

Tema som blir tatt opp er meistring og meistringsverktøy, oppmerksomhetstrening, stress, avspenning og fysisk aktivitet.

Det er lagt opp til erfaringsutveksling, diskusjonar relatert til eigen situasjon og enkle praktiske oppgåver. Deltakarane vel sjølv kor mykje ein vil dele med andre. Gruppa består av inntil 12 personar.

For påmelding og informasjon om kursdatoar kontakt KOR på tlf 55 97 74 77.

Gruppetilbod for personer med kronisk kreftrelatert fatigue.

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) arrangerer kurs for kreftoverlevarar med kronisk kreftrelatert fatigue (utmatting / trøyttleik). Kurset er gruppebasert med individuell oppfølging, og det er plass til 12 deltakarar. Tilbodet er poliklinisk med planlagt oppstart av ny gruppe enten på hausten eller våren, og i tillegg blir det evaluering etter tre og seks månader. Dei første 3 vekene er satt av til individuelle samtalar, testar og legetime. Kursdagar frå og med 4 veke er tysdag og torsdag, kl. 12.30 – 15.30. Ta kontakt med KOR for å høyra når oppstart for neste gruppe er planlagt.

​Kurset inneheld

  • sjølvrapportering ved hjelp av spørjeskjema
  • samtalar, individuelt og i gruppe
  • undervising / foredrag om aktuelle tema 
  • ulike fysiske testar
  • fysisk aktivitet / trening i gruppe

Målgruppa er

  • vaksne tidligare kreftpasientar
  • ferdigbehandla for sin sjukdom minimum for eitt år sidan
  • har fått helbredande ikkje-kirurgisk kreftbehandling (hormon- /stråle- /cellegiftbehandling)
  • lever med kronisk kreftrelatert fatigue
  • kan delta på gruppetrening

Pris 

Eigendel. Ein eigendel hos kreftlege og ein for kursdeltaking, etter gjeldande takstar.

Påmelding og tilvising

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Tilvising blir motteke og vurdert fortløpande.

Tilvising for poliklinisk gruppetilbod for kreftoverlevarar med kronisk kreftrelatert fatigue skal sendast til Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk.

For praktisk informasjon

Er dette noko du ønsker å delta på eller å høyre meir om kan du ta kontakt med Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftavdelinga, telefon: 55 97 74 77.

Kursarrangør

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftavdelinga, Haukeland universitetssjukehus

Fann du det du leita etter?