Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Den nasjonale behandlingstenesta tilbyr ei strukturert og spesialisert tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med smerter i ansiktet og funksjonsforstyrringar (gape- og tyggevanskar) i kjevane.

Les meir om Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever

Pasientar med langvarige eller intense smerter i ansikt og kjevar har ofte følgjetilstandar som forverrar og held ved like symptoma. Ei lita gruppe pasientar vil ha behov for meir omfattande og spesialisert tverrfagleg utgreiing og behandling. Tilbodet omfattar eit tverrfagleg samarbeid mellom smertemedisinsk og odontologisk kompetanse.

Tilvising

Kven kan tilvise 

-Behandlar ved lokale helseføretak/sjukehus (ikkje direkte frå fastlege eller tannlege)


Kven kan bli tilvist

  • Pasientar må vere 18 år eller eldre.
  • Smerteplagene må ha vart i minst 6 månader.
  • Pasientar med smertetilstander som har kjent diagnose (for eksempel trigeminusnevralgi) skal ikkje tilvisast her.
  • Eventuell  anna utgreiing eller behandlingstiltak  som er under utprøving skal vere avslutta før kompetansesenteret tar imot pasienten.

Sjå rettleiar for behandling av temporomandibulær dysfunksjon (TMD) på helsedirektoratet sine nettsider. Her er forslag til tiltak.


Tilvising ved fritt behandlingsval

Dersom pasienten ønskjer tilvising til Haukeland universitetssjukehus basert på retten til fritt behandlingsval, skal tilvising sendast til Kjevekirurgisk avdeling.
Pasienten må gjerast merksam på at dette medfører auka eigendel på reisa ti sjukehuset. Utgreiing og eventuell behandling av desse pasientane vil gå føre seg i det ordinære behandlingstilbodet ved Kjevekirurgisk avdeling. Her vil det bli vurdert om pasienten skal tilvisast vidare til den nasjonale behandlingstenesta.


Tilvising bør innehalde 

• Framstilling av smertetilstand
• Sjukehistorie
• Oppdatert medikamentliste.
• Tidlegare og pågåande ikkje-medikamentell behandling og effekt av dette
• Pasientens motivasjon for å bli tilvist
• Psykososiale forhold, inkludert nettverk og omsorgsoppgåver
• Eventuelle pågåande eller avslutta erstatningssak pga aktuell tilstand
• Fysisk og sosialt funksjonsnivå
• Det vil være en fordel om det er lagt ved tidlegare journalnotat og eit sammendrag ved langvarige, kompliserte tilstandar. Ønskjer kopi av relevant epikrise.


Vurdering av tilvising:

Tilvisinga blir som regel vurdert ukentleg (onsdagar) på eit tverrfagleg inntaksmøte. Pasient og tilvisar vil motta eit brev når tilvisinga er behandla.


Tilvising sendast til 

Haukeland universitetssjukehus
Kjevekirurgisk poliklinikk
Nasjonal behandlingsteneste for uavklarte smerter i ansikt og kjeve
Postboks 1400
5021 Bergen

Utgreiing og oppfølging

Utgreiing inneber vanlegvis fire besøk fordelt over tre til fire veker og kan omfatte bildediagnostikk, blodprøvar, konsultasjonar med kjevekirurg, bittfysiolog, smertelege, fysioterapeut og smertepsykolog. Andre behandlarar/spesialistar blir kalla inn etter behov.
Utgreiing avsluttast med ein oppsummerande samtale med pasienten og dei som har gjennomført utgreiinga. Pasienten vil da bli presentert for kompetansesenteret sine funn og vurderingar, og saman med pasienten vil vi komme fram til ein plan for ulike tiltak.


Oppfølging

Så langt som mogleg nyttar vi ulike behandlingstilbod i nærleiken av eigen bustad og du kan få tilvising til aktuelle behandlarar nær heimplassen. Vi kan også tilby behandling ved Haukeland universitetssjukehus dersom du ønsker det. Oppfølging av behandlinga vil foregå i behandlingstjenesten. Omlag 6 månader etter utgreiing vil du få tilbod om ein oppfølgingssamtale pr. telefon med en av behandlarane ved kompetansesenteret.

 


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Kjevekirurgisk avdeling, poliklinikk, i Sentralblokka.
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?