Urologi

Avdeling for urologi utgreier og behandlar sjukdomar i urinvegane for menn, kvinner og barn. Urologi omfattar og sjukdommar og tilstandar i dei mannlege kjønnsorgana. Ved avdelinga har det blitt utført robotkirurgi av prostatakreft sidan 2009. 

Les meir om Urologi

Urologi

Om avdelinga

Avdeling for urologi er ei av fem fagavdelingar under Kirurgisk klinikk.
Avdelinga har en sengepost, Kirurgisk post 2. Avdelinga har og ein poliklinikk med ekspedisjon i sentralblokka 2. etasje.


Visittid for pårørande er frå klokka 17.00-20.00.

 

Urologisk poliklinikk

Alle pasientar som kjem til poliklinikken er tilvist av primærlege/lege eller anna sjukehus. Poliklinikken sender brev direkte heim til pasienten om tid, stad og kva undersøkingar ein eventuelt skal gjennomgå.
Felles ekspedisjon for poliklinikkar ved Kirurgisk klinikk:
Når du ringer 55 97 28 42  får du følgjande val:

 • Urologi
 • Gastro og akuttkirurgi
 • Karkirurgisk
 • Plastikkirurgi og brannskade

Her er vi

Følg skilta frå heis eller rulletrapp til Kirurgisk klinikk, ekspedisjon, poliklinikkar. Poliklinikken ligg i Sentralblokka 2. etasje. Ta kontakt i ekspedisjonen når du kjem.

Utgreiing

Etter at diagnose er stilt vurderer legen om ein vil ha nytte av kirurgisk behandling. Viss det blir planlagt operasjon vil ein del nødvendige undersøkingar bli gjort på førehand på poliklinikken.

Kontroll

Det er ein kirurg som vurderer om pasientar treng oppfølging på poliklinikken etter utskriving frå sjukehuset. Nokre opererte pasientar blir gjerne ønska inn til kontroll ein periode, andre går til kontroll hos eigen lege. Ein del pasientar med kronisk sjukdom blir jamleg undersøkt av spesialist på poliklinikken.

Endring av time

Logg deg på for å endre tildelt time. Du kan også ringje poliklinikken for endring av time. Gi beskjed så tidleg som mogleg, det gir poliklinikken anledning til å utnytte sin kapasitet best mulig. Ved avbod same dag må det betalast eigedel.

Sengepost

Det er totalt fire sengepostar og ei spesialeining ved avdelingane under Kirurgisk klinikk. Kirurgisk post 2 i 4. etasje har pasientar frå Urologi. Postane er utstyrt med einerom, dobbeltrom og firemanns rom. 

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00. Vi har mange nyopererte pasientar som deler rom med andre pasientar. Desse pasientane treng ro og vi ber om at besøkande viser omsyn. Om pasienten er i stand til å opphalde seg i daglegstove eller korridor, vil det vere mogleg å ta imot besøk utanom visittid. Ver vennleg å ta kontakt med personalet ved besøk utanom visittid.

.

Forløpskoordinatorar på urologisk avdeling

Ein forløpskoordinator har ansvaret for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å være sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege fram til behandlingsstart. Forløpskoordinatorane kan bli kontakta av både pasient og fastlegar.

Forløpskoordinatorar på urologisk avdeling:

 • Blærekreft: Forløpskoordinator Barbro Ekeberg, 55970063
 • Nyrekreft: Forløpskoordinator Barbro Ekeberg 55970063
 • Testikkelkreft: Forløpskoordinator Barbro Ekeberg
 • Prostatakreft: Forløpskoordinator Andrine Sandøy 55970062
 • Peniskreft: Forløpskoordinator Andrine Sandøy 55970062

Ved spørsmål før innlegging:
Innleggingskontoret ved kirurgisk urologisk avdeling: 55972844 mandag, onsdag og torsdag 9-11.

Ved spørsmål under eller etter inngrepet:
Ta kontakt med avdelinga du var innlagt på, enten Kirurgen post 2,55973430  eller Kirurgen post 5, 55970010

Om urologisk behandling

Mesteparten av vår kapasitet går til behandling av kreftsjukdommar, steinsjukdommar og andre komplekse tilstandar som treng spesialistkompetanse eller spesiell oppfølging.
Nokre eksempel på urologiske plager og sjukdommar som blir utgreia ved vår poliklinikk: 

 • Urinlekkasje (urininkontinens)
 • Problem med å tømme urinblæra
 • Smertefull eller hyppig vasslating
 • Kronisk urinvegsinfeksjon
 • Blod i urinen (synleg eller ved test av urin)
 • Nyrestein
 • Funn og plager som har gitt mistanke om svulst(god eller vondarta) i urinvegane

Rådgjeving

Pasientar som er inkontinente for urin, har hyppige infeksjonar i urinvegane, eller problem med å tømme urinblæra, kan få oppfølging av uroterapeut. Ein uroterapeut er ein sjukepleiar med spesialutdanning i dysfunksjonar i nedre urinvegar. I nært samarbeid med urolog er dei delaktig i utgreiing og behandling.

Nokre av våre pasientar får opplæring i å tømme urinblæra sjølve med hjelp av eingongskateter. Opplæringa blir gitt av sjukepleiar på poliklinikken.

Pasientar som er opererte og som har fått urostomi eller blæresubstitutt kan få råd og hjelp på vår stomiklinikk. 

Tilvising andre stader

Nokre tilstandar blir i dag ikkje tatt hand om ved urologisk poliklinikk. I så fall får vedkomande tilbod om utgreiing og behandling ved andre sjukehus, eller hos privatpraktiserande spesialistar. Det krev i så fall at primærlege har sendt ei tilvising. Dette gjeld til dømes erektil dysfunksjon (impotens) og ukompliserte vassbrokk. 

Behandling

På grunn av økonomiske innsparingar har avdelinga vår måtte redusere tilbodet innan godarta sjukdommar som til dømes vannlatingproblem  hjå menn og andre godarta tilstandar i kjønnsorgana. Desse pasientane kan få eit fullverdig tilbod ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus (HDS).

Helse-Bergen vil via samarbeidet med HDS kunne gje eit godt tilbod innan faget urologi. På grunn av stor søknad til vår avdeling, må ein dessverre forvente lenger ventetid enn kva som i mange høve er ynskjeleg.

Vi må prioritere kreft- og steinsjukdommar i tillegg til andre med komplekse tilstandar. Avdelinga kan og visa til eit utarbeida kontrollprogram etter behandling av nyrekreft.

Undervising

Urologisk avdeling har ansvar for utdanning av helsepersonell innan pleietenestene og utdanning av legar som skal verte spesialistar i urologi. 

Korleis kome seg opp av senga (video)

Det er mogeleg å kome seg ut av senga utan å bruke magemusklane. Når du ikke brukar magemusklane gjer det mindre vondt. Det kan vere ein fordel når du er nyoperert.

 


 

Denne videoen viser deg gode teknikkar for å kome deg opp av senga ved hjelp av to personar, ved hjelp av ein person og aleine.

Gode grunnar til å komme seg opp av senga

 • Kroppen din kommer raskare i normal gjenge
 • Du pustar djupare og har mindre risiko for lungebetennelse
 • Matlysta blir betre og fordøyelsen kommer raskare i gang
 • Blodsirkulasjonen skyt fart og operasjonssåret gror betre

 

Informasjon om refusjon av bandasjemateriell

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Poliklinikk: Sentralblokka 2. etasje
Sengepost: Post 2, Sentralblokka 4. etasje.

Sengepost 2
Telefon 55 97 34 30
Telefaks 55 97 27 93

Telefon
Ekspedisjon/poliklinikk - 55 97 28 42
måndag - fredag Kl. 08.30-15.00
Når du ringjer får du fire valg som fører deg til den poliklinikken du vil ha kontakt med.
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Nyrekrefthttps://helse-bergen.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreft

Fann du det du leita etter?