HELSENORGE

Medlemmer

Medlemmene i PROCARD

Helsepersonell iført verneutstyr. Foto

Forskingsgruppeleiar

Tone M. Norekvål

Tone Norekvål 

Tone M. Norekvål har sin hovedstilling ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus hvor hun leder PROCARD forskningsgruppe. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra det Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, og doktorgrad fra samme sted. Norekvål er ansatt som professor II ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen og Institutt for helse og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er også spesialrådgiver ved Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Norekvål har omfattende ledererfaring, både fra ulike stillinger ved Hjerteavdelingen, som leder for NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, chair i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions og andre verv i European Society of Cardiology, blant annet i Education Committee og i Ethichs and Oversight Commitee. Norekvål har bidratt i ulike ESC Task Forces og også ESC Guidelines. Hun har en rekke styreverv nasjonalt, blant annet i Norsk Hjertesviktregister, og Det Norske Hjerte-kar Råd. Norekvål er associate editor i European Journal of Cardiovascular Nursing og editorial board member i Cardiology.

Undervisning og veiledning
Norekvål underviser på Master i klinisk sykepleie retning kardiologisk sykepleie. Hun har vært veileder for over 20 fullførte mastergrader i sykepleie og radiografi, og flere er pågående. Hun veileder også studenter på særoppgave og forskerlinje i medisin. Norekvål har veiledet fire kandidater til fullført doktorgrad, og er veileder for seks pågående doktorgradsstipendiater.

Forskningsfelt
Tone M. Norekvål har initiert og leder PROCARD-forskingen ved Hjerteavdelingen. Hennes forskning er i hovedsak knyttet opp mot pasientrapporterte data (PRO) fra hjertepasienter. Forskningen favner bredt; både pasienter med koronare problemstillinger, arytmi, klaffesykdom og hjertesvikt. Norekvål leder også Forskningssatsing på pasientrapporterte data i Helse-Bergen.   

E-post: tone.merete.norekvål@helse-bergen.no 
 

Seniorforskarar

Bengt Fridlund, PhD

Bengt Fridlund

Stilling: Senior Professor
Utdanning: Anestesisjukepleiar
Forskingsfelt: Kronisk og kritisk sjuke pasientar og deira pårørande innan fleire fagfelt. Forskingsperspektivet kan sumerast opp som epidemiologiske-, evaluerings-, kjønns-, intervensjons-, og metodestudiar med brei teoretisk forankring.
E-post: beppe.fridlund@gmail.com     

   

Leslie Eide, MA, PhD

.
Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Bachelor i sykepleie, bachelor og mastergrad i gerontologi, PhD
Forskingsfelt: Postoperative delirium hos eldre (CARDELIR)
E-post:Leslie.Sofia.Pareja.Eide@hvl.no

Nina Fålun, MSc   

Portrett Nina Fålun. Foto
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Fag- og forskningssjukepleiar, dagleg leiar Hjertesviktpoliklinikken, førstelektor
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervåking med telemetri (TELMON-NOR)
E-post: nina.falun@helse-bergen.no

el Houcine Messaoudi, MSc, PhD

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i fysiologi, PhD
E-post: el.Houcine.Messaoudi@hvl.no


Kjersti Oterhals, MSc, PhD


Kjersti Oterhals    
Hjerteavdelingen ,Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Fag- og forskningssjukepleiar, Førsteamanuensis
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag, PhD
Forskningsfelt: Pasientrapporterte data, Kirurgisk behandling av aortastenose (FollowAVR)
E-post: kjersti.oterhals@helse-bergen.no


Irene Valaker, MA, PhD

Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing
Forskningsfelt: Oppfølging av pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt
(PROCARD)
E-post: irene.valaker@hvl.no

Publikasjonar

Ni​​​​na Hjertvi​​​​​​​kre​m, MSc, PhD

Portrett Nina Hjertvikrem. Foto
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Postdoktor  
Utdanning: Sjukepleiar, siviløkonom, PhD i økonomi
Forskningsfelt: Bruk av helsetenester og kostnadsevalueringer i CONCARDPCI
Epost: nina.hjertvikrem@helse-bergen.no 


Trond Røed Pettersen, MSc

Trond Røed Pettersen   
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Postdoktor
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskningsfelt: Medikamentetterleving etter PCI (CONCARD), arytmi
E-post: trond.roed.pettersen@helse-bergen.no 


Stipendiater

Gunhild Brørs, MSc


Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
Stilling: Kvalitetsrådgiver, stipendiat
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: e-Helse og hjerterehabilitering (CONCARD)
E-post: Gunhild.Brors@stolav.no


Marianne Holm, MSc


Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen    
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervaking med telemetri (TELMON NOR)
E-post:Marianne.Setrang.Holm@hvl.no


Irene Instenes, MSc

Irene Instenes
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Spesialsjukepleiar i geriatrisk sjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Eldre pasientar som gjennomgår avansert hjartebehandling (CONCARD), delirium.
E-post: irene.instenes@helse-bergen.no


Medlemmer

Mawahib Al-Azawy, MSc

Mawahib Al-Azawy, MSc  

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling
E-post: mawahib.tahir.al-azawy@helse-bergen.no

Hege Andersen Amofah, MSc

Hege Andersen Amofah  

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fag- og forskingssjukepleiar Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Søvn og delirium hos eldre pasienter i forbindelse med hjertekirurgi (CARDELIR)
E-post: hege.andersen.amofah@helse-bergen.no

Sønneva Bergtun, MSc

Sønneva Bergtun  

Sykehuset i Vestfold HF
Stilling: Kvalitetsrådgivar 
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasienterfaringar etter ablasjon av atrieflimmer
E-post: sonneva.bergtun@helse-bergen.no


Camilla Brochs-Haukedal, MSc

Camilla Brochs-Haukedal  

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: camilla.christin.nedreaas.brochs-haukedal@helse-bergen.no  

Rønnaug Dahlviken, MSc


Kardiologisk overvåkning Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fagutviklingssjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Takotsubo kardiomyopati og hjertesvikt
E-post: dahlviken@gmail.com

Torgeir Eilertsen, MSc


Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: torgeir.eilertsen@helse-bergen.no

Astri Tafjord Frantzen, MSc

Portrett Astri Tafjord Frantzen. Foto
Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Frailty og pasientrapportert helse hjå eldre som gjennomgår avansert hjertebehandling
E-post: astri.tafjord.frantzen@helse-bergen.no

Anne Åshild Herdlevær, MSc

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Avdelingssykepleiar Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing
E-post: anne.ashild.frantzen.herdlever@helse-bergen.no

Karianne Dale Jensen, MSc

Karianne Dale Jensen, MSc  

Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar, assisterande seksjonleiar
Utdanning: Mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
E-post: karianne.dale.jensen@helse-bergen.no  


Isabel Lechner Krohn, MSc

Isabel Lechner Krohn, MSc  

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Radiograf Utdanning: Mastergrad i helsefag, radiografi
E-post: isabel.lechner.krohn@helse-bergen.no


Ken Åge Kårstad, MSc


Ken Åge Kårstad, MSc

Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Fagsjukepleiar, intensivsjukepleiar Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: ken.age.karstad@helse-bergen.no


Lene Markhus, MSc

Lene Markhus, MSc

Hjertesviktpoliklinikken og Hjertemedisinsk post (post 1 og 2) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjartesvikt, kvinner og seksualitet
E-post: lene.soyland.markhus@helse-bergen.no

Ewy KF Moen, MSc​

Førde Sentralsjukehus, Helse Førde
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Oppfølging av pasientar med pacemaker
E-post: ewy.katrin.forde.moen@helse-forde.no

Emma Mølmshaug Midtun, MSc

Emma Mølmshaug Midtun, MSc

Kirurgisk serviceklinikk (KSK) Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Perfusjonist Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i Cardiovascular technology
E-post: emma.molmshaug.midthun@helse-bergen.no

Geir Atle Myrmoen, MSc

Geir Atle Myrmoen

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Assisterende avdelingsleder Hjerteavdelingen
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i organisasjon og leiing
E-post: geir.atle.myrmoen@helse-bergen.no

Iril Naustdal, MSc


Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
Stilling: Høgskulelektor
Utdanning: Sjukepleiar, vidareutdanning i global helse, mastergrad i helsefremming Forskingsfelt: Erfaringar frå kompetansebyggingsprosjekt innanfor åpen hjartekirurgi i Etiopia
E-post: iril.naustdal@vid.no

Janne Nilsen, MSc

Janne Nilsen

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: janne.kristin.nilsen@helse-bergen.no

Kaija H Olsen, MSc

Kaja H Olsen  

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjertesviktpoliklinikken og elektrofysiologisk lab. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: kaija.hole.olsen@helse-bergen.no

Clare Tompsett, MSc

Clare Tompsett, MSc

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: clare.tompsett@helse-bergen.no

Eva Torsvik , MSc

Eva Torsvik

Medisinsk Intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling (radiofrekvens ablasjonsbehandling (RFA))
E-post: eva.torsvik@helse-bergen.no


Elfrid H Staveland, MSc

Elfrid H Staveland

Fysioterapiavdelingen.
Hjerterehabiliteringen, thoraxkirurgisk post og hjertemedisinske post). Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.
Stilling: Spesialfysioterapeut Hjerte/Lunge
Utdanning: Mastergrad i klinisk fysioterapi, fordypning hjerte/lunge
Forskingsfelt: Effekt på kardiovaskulær kapasitet, kroppsammensetning og helserelatert livskvalitet etter hjerterehabilitering.
E-post:elfrid.herre.staveland@helse-bergen.no


Irene Drotningsvik  

Irene Drotningsvik_300.jpg

Hjerterehabiliteringen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjerterehabilitering og livskvalitet (BECARES, eHjerteRehab)
E-post: irene.drotningsvik@helse-bergen.no


K​ristin Johnsen Rams​​tad 

Kristin Johnsen Ramstad_300.jpg

Hjertemedisinsk post (post 1 og 2) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: (CONCARDPCI, eHjerteRehab)
Publikasjon: eHealth technology use and eHealth literacy after percutaneous coronary intervention - PubMed (nih.gov)​

E-post: kristin.johnsen.ramstad@helse-bergen.no / kristin.j.ramstad@gmail.com


Kristin R​​ykk​je-Johannessen 

Kristin Rykkje-johannessen2.jpg

Hjerteintervensjonen (HINT), Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: livskvalitet ved behandling av totalokklusjon - CTO (CONCARDPCI),
E-post:kristin.norheim.rykkje@helse-bergen.no ​


 
 


Nasjonale og regionale samarbeidspartnere  

Oversikt​

Nasjonale og regionale samarbeidspartnere
Jan Schjøtt​
Tore Wentzel-Larsen
Bjørn Bendz
Alf Inge Larsen
Jørund Langøren
Svein Rotevatn
Cathrine Bjorvatn​

Internasjonale samarbeidspartnere  

Fann du det du leita etter?