HELSENORGE

Medlemmer

Medlemmene i PROCARD

Forskingsgruppeleiar

Tone M. Norekvål

Tone Norekvål 

Tone M. Norekvål har sin hovedstilling ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus hvor hun leder PROCARD forskningsgruppe. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra det Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen, og doktorgrad fra samme sted. Norekvål er ansatt som professor II ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen og Institutt for helse og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er også spesialrådgiver ved Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen.

Norekvål har omfattende ledererfaring, både fra ulike stillinger ved Hjerteavdelingen, som leder for NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, chair i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions og andre verv i European Society of Cardiology, blant annet i Education Committee og i Ethichs and Oversight Commitee. Norekvål har bidratt i ulike ESC Task Forces og også ESC Guidelines. Hun har en rekke styreverv nasjonalt, blant annet i Norsk Hjertesviktregister, og Det Norske Hjerte-kar Råd. Norekvål er associate editor i European Journal of Cardiovascular Nursing og editorial board member i Cardiology.

Undervisning og veiledning
Norekvål underviser på Master i klinisk sykepleie retning kardiologisk sykepleie. Hun har vært veileder for over 20 fullførte mastergrader i sykepleie og radiografi, og flere er pågående. Hun veileder også studenter på særoppgave og forskerlinje i medisin. Norekvål har veiledet fire kandidater til fullført doktorgrad, og er veileder for seks pågående doktorgradsstipendiater.

Forskningsfelt
Tone M. Norekvål har initiert og leder PROCARD-forskingen ved Hjerteavdelingen. Hennes forskning er i hovedsak knyttet opp mot pasientrapporterte data (PRO) fra hjertepasienter. Forskningen favner bredt; både pasienter med koronare problemstillinger, arytmi, klaffesykdom og hjertesvikt. Norekvål leder også Forskningssatsing på pasientrapporterte data i Helse-Bergen.   

E-post: tone.merete.norekvål@helse-bergen.no 
 

Seniorforskarar

Bengt Fridlund, PhD

Bengt Fridlund

Stilling: Senior Professor
Utdanning: Anestesisjukepleiar
Forskingsfelt: Kronisk og kritisk sjuke pasientar og deira pårørande innan fleire fagfelt. Forskingsperspektivet kan sumerast opp som epidemiologiske-, evaluerings-, kjønns-, intervensjons-, og metodestudiar med brei teoretisk forankring.
E-post: beppe.fridlund@gmail.com     

   

Leslie Eide, MA, PhD

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Bachelor i sykepleie, bachelor og mastergrad i gerontologi, PhD
Forskingsfelt: Postoperative delirium hos eldre (CARDELIR)
E-post:Leslie.Sofia.Pareja.Eide@hvl.no

Nina Fålun, MSc   

Nina Fålun
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Fag- og forskningssjukepleiar, dagleg leiar Hjertesviktpoliklinikken, førstelektor
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervåking med telemetri (TELMON-NOR)
E-post: nina.falun@helse-bergen.no

el Houcine Messaoudi, MSc, PhD

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Bergen
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i fysiologi, PhD
E-post: el.Houcine.Messaoudi@hvl.no


Kjersti Oterhals, MSc, PhD


Kjersti Oterhals    
Hjerteavdelingen ,Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Fag- og forskningssjukepleiar, Førsteamanuensis
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag, PhD
Forskningsfelt: Pasientrapporterte data, Kirurgisk behandling av aortastenose (FollowAVR)
E-post: kjersti.oterhals@helse-bergen.no


Irene Valaker, MA, PhD

Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde
Stilling: Førsteamanuensis
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing
Forskningsfelt: Oppfølging av pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt
(PROCARD)
E-post: irene.valaker@hvl.no

Publikasjonar 

Ni​​​​na Hjertvi​​​​​​​kre​m, MSc, PhD

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Postdoktor  
Utdanning: Sjukepleiar, siviløkonom, PhD i økonomi
Forskningsfelt: Bruk av helsetenester og kostnadsevalueringer i CONCARDPCI
Epost: nina.hjertvikrem@helse-bergen.no Stipendiater

Gunhild Brørs, MSc


Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
Stilling: Kvalitetsrådgiver, stipendiat
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: e-Helse og hjerterehabilitering (CONCARD)
E-post: Gunhild.Brors@stolav.no


Marianne Holm, MSc


Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen    
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Pasientovervaking med telemetri (TELMON NOR)
E-post:Marianne.Setrang.Holm@hvl.no


Irene Instenes, MSc

Irene Instenes
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Spesialsjukepleiar i geriatrisk sjukepleie, mastergrad i helsefag
Forskningsfelt: Eldre pasientar som gjennomgår avansert hjartebehandling (CONCARD), delirium.
E-post: irene.instenes@helse-bergen.no


Trond Røed Pettersen, MSc

Trond Røed Pettersen   
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Stipendiat
Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskningsfelt: Medikamentetterleving etter PCI (CONCARD), arytmi
E-post: trond.roed.pettersen@helse-bergen.no 


Medlemmer

Mawahib Al-Azawy, MSc

Mawahib Al-Azawy, MSc  

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling
E-post: mawahib.tahir.al-azawy@helse-bergen.no

Hege Andersen Amofah, MSc

Hege Andersen Amofah  

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fag- og forskingssjukepleiar Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Søvn og delirium hos eldre pasienter i forbindelse med hjertekirurgi (CARDELIR)
E-post: hege.andersen.amofah@helse-bergen.no

Sønneva Bergtun, MSc

Sønneva Bergtun  

Sykehuset i Vestfold HF
Stilling: Kvalitetsrådgivar 
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Pasienterfaringar etter ablasjon av atrieflimmer
E-post: sonneva.bergtun@helse-bergen.no


Camilla Brochs-Haukedal, MSc

Camilla Brochs-Haukedal  

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: camilla.christin.nedreaas.brochs-haukedal@helse-bergen.no  

Rønnaug Dahlviken, MSc


Kardiologisk overvåkning Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, fagutviklingssjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Takotsubo kardiomyopati og hjertesvikt
E-post: dahlviken@gmail.com

Torgeir Eilertsen, MSc


Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: torgeir.eilertsen@helse-bergen.no

Astri Tafjord Frantzen, MSc


Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Frailty og pasientrapportert helse hjå eldre som gjennomgår avansert hjertebehandling
E-post: astri.tafjord.frantzen@helse-bergen.no

Anne Åshild Herdlevær, MSc

Medisinsk intensiv – og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Avdelingssykepleiar Utdanning: Intensivsjukepleie, mastergrad i organisasjon og leiing
E-post: anne.ashild.frantzen.herdlever@helse-bergen.no

Karianne Dale Jensen, MSc

Karianne Dale Jensen, MSc  

Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar, assisterande seksjonleiar
Utdanning: Mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
E-post: karianne.dale.jensen@helse-bergen.no  


Isabel Lechner Krohn, MSc

Isabel Lechner Krohn, MSc  

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Radiograf Utdanning: Mastergrad i helsefag, radiografi
E-post: isabel.lechner.krohn@helse-bergen.no


Ken Åge Kårstad, MSc


Ken Åge Kårstad, MSc

Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Fagsjukepleiar, intensivsjukepleiar Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
E-post: ken.age.karstad@helse-bergen.no


Lene Markhus, MSc

Lene Markhus, MSc

Hjertesviktpoliklinikken og Hjertemedisinsk post (post 1 og 2) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjartesvikt, kvinner og seksualitet
E-post: lene.soyland.markhus@helse-bergen.no

Ewy KF Moen, MSc

Førde Sentralsjukehus, Helse Førde
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Oppfølging av pasientar med pacemaker
E-post: ewy.katrin.forde.moen@helse-forde.no

Emma Mølmshaug Midtun, MSc

Emma Mølmshaug Midtun, MSc

Kirurgisk serviceklinikk (KSK) Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Perfusjonist Utdanning: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, mastergrad i Cardiovascular technology
E-post: emma.molmshaug.midthun@helse-bergen.no

Geir Atle Myrmoen, MSc

Geir Atle Myrmoen

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Assisterende avdelingsleder Hjerteavdelingen
Utdanning: Sjukepleiar, mastergrad i organisasjon og leiing
E-post: geir.atle.myrmoen@helse-bergen.no

Iril Naustdal, MSc


Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
Stilling: Høgskulelektor
Utdanning: Sjukepleiar, vidareutdanning i global helse, mastergrad i helsefremming Forskingsfelt: Erfaringar frå kompetansebyggingsprosjekt innanfor åpen hjartekirurgi i Etiopia
E-post: iril.naustdal@vid.no

Janne Nilsen, MSc

Janne Nilsen

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: janne.kristin.nilsen@helse-bergen.no

Kaija H Olsen, MSc

Kaja H Olsen  

Hjerteintervensjonen (HINT) Hjertesviktpoliklinikken og elektrofysiologisk lab. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
E-post: kaija.hole.olsen@helse-bergen.no

Clare Tompsett, MSc

Clare Tompsett, MSc

Thorakskirurgisk post (Hjertepost 4) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Sjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunsthistorie
E-post: clare.tompsett@helse-bergen.no

Eva Torsvik , MSc

Eva Torsvik

Medisinsk Intensiv og overvåkning (MIO) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Intensivsjukepleiar
Utdanning: Mastergrad i kunnskapsbasert praksis
Forskingsfelt: Pasientoppfølging ved avansert arytmibehandling (radiofrekvens ablasjonsbehandling (RFA))
E-post: eva.torsvik@helse-bergen.no


Elfrid H Staveland, MSc

Elfrid H Staveland

Fysioterapiavdelingen.
Hjerterehabiliteringen, thoraxkirurgisk post og hjertemedisinske post). Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus.
Stilling: Spesialfysioterapeut Hjerte/Lunge
Utdanning: Mastergrad i klinisk fysioterapi, fordypning hjerte/lunge
Forskingsfelt: Effekt på kardiovaskulær kapasitet, kroppsammensetning og helserelatert livskvalitet etter hjerterehabilitering.
E-post: elfrid.herre.staveland@helse-bergen.no


Irene Drotningsvik  

Irene Drotningsvik_300.jpg

Hjerterehabiliteringen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: Hjerterehabilitering og livskvalitet (BECARES, eHjerteRehab)
E-post: irene.drotningsvik@helse-bergen.no


K​ristin Johnsen Rams​​tad 

Kristin Johnsen Ramstad_300.jpg

Hjertemedisinsk post (post 1 og 2) Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: (CONCARDPCI, eHjerteRehab)
E-post: kristin.johnsen.ramstad@helse-bergen.no / kristin.j.ramstad@gmail.com


Kristin R​​ykk​je-Johannessen 

Kristin Rykkje-johannessen2.jpg

Hjerteintervensjonen (HINT), Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus
Stilling: Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie
Utdanning: Mastergrad i kardiologisk sjukepleie
Forskingsfelt: livskvalitet ved behandling av totalokklusjon - CTO (CONCARDPCI),
E-post: kristin.norheim.rykkje@helse-bergen.no ​


 
 


Nasjonale og regionale samarbeidspartnere  

Internasjonale samarbeidspartnere  

Fann du det du leita etter?