Foto: Procard

PROCARD

​Forsking er ei av fire oppgåver som spesialisthelsetenesta har, saman med utdanning, pasientbehandling og undervisning av pasientar og pårørande.
 
Patient-Reported Outcomes in CARDiology (PROCARD) og QUALity of care in CARDiology (QUALCARD) er ei forskningsoverbygging ved Hjarteavdelinga. Prosjekta er bygde over ein tiårsperiode, og blei til ut frå engasjerte fagfolk sine spesielle interesseområde, samt behov som tredde fram i avdelinga.

I PROCARD er forsking der pasienten si stemme skal fram. Pasientrapporterte data er sentralt kombinert med kliniske utkommemål. Gode kvalitetsforbetringsprosjekt er viktig for kvaliteten på tenestene og inngår i QUALCARD. Samstundes har fleire av prosjekta i overbygginga ein fot i begge områda. ​  

Les mer om PROCARD

​​Patient-Reported Outcomes in CARDiology (PROCARD) og QUALity of care in CARDiology (QUALCARD) er ein forskningsoverbygning ved Hjerteavdelingen, etablert i 2009. Prosjekta er bygd opp over ein tiårs periode, og blei til ut frå engasjerte fagfolk sine spesielle interesseområde, samt behov som tredde fram i avdelinga. I 2011 blei PROCARD innlemma i avdelinga sin langtidsplan. 

PROCARD er rota i eit pasientorientert forskningsfelt der pasientens erfaring og oppfatning står i fokus. Dataene er sjølvrapporterte og blir kombinert med relevante kliniske data og andre bakgrunnsvariablar. Brukarmedvirkning er også sentralt i dette og fungerer som ein konsekvens av denne type forsking. Målet er å fasilitere ei pasientsentrert pleie og behandling der også pasienten er deltakande i beslutningar om eiga helse. Bruk av pasientrapporterte data er også satsingsområde i Handlingsplan for sjukepleietenesta i Helse Bergen. PROCARD er på denne måten også forankra i planar både lokalt i avdelinga og sentralt i foretaket.​

Forskning under QUALCARD ser på samanhengar mellom behandlingsforløp/pasientforløp og ressursbruk, leiing og organisering. Målet er å framskaffe forskingsbasert kunnskap for å betre ressursutnytting og samhandling.​​

​Kontaktinformasjon

Tone Merete Norekvål (leiar)
Telefon: +47 990446 35

Bengt Fridlund
Telefon: +46 767611233

Nina Fålun
Telefon: +47 90858 527

Kjersti Oterhals
Telefon: +47 95890403​​​

Nyttige lenker

Fagsenter for pasientrapporterte data Forskingsrutinar i Helse Bergen Studietilbud ved Høgskolen i Bergen Kardiologiske sykepleiere - NSF Norsk cardiologisk selskap CCNAP - Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions ACNAP - Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions European Society of Cardiology Heart Failure Matters Patient-Centered Outcomes Research Institute Helsedirektoratet anbefaler måling av livskvalitet

Årsmeldingar

Årsmelding 2017 (pdf) Årsmelding 2016 (pdf)

 

Følg oss på Facebook

In English

Nyhende frå PROCARD

Fann du det du leita etter?