PROM og PREM i kvalitetsregistera

Fagsenteret vil bistå kvalitetsregistera med val av skjema, samt utvikling av nye skjema ved behov. Vi gir råd og rettleiing både til nye og eksisterande register.

For å famne endringar i helse som er relevante for både pasienten og samfunnet vektas systematisk henting og bruk av pasientrapporterte data. Desse kan til dømes vere opplevingar knytt til helse og sjukdom, tilfredsheit med behandling og erfaringar i møte med helsetenesta, og kan hentes inn med spesifikke og validerte verktøy (PROM- og PREM-skjema).

Om PROM

Patient Reported Outcome Measures (PROM) er skjema som måler korleis pasientane opplever forhold knytt til helse og sjukdom og behandlingseffektar. PROM inkluderer mål på symptom, funksjon, helse og livskvalitet.

Lenkene går til Fagsenterets side på kvalitetsregistre.no

Her kan du også lese meir om aktuelle nasjonale PROM-prosjekt

Om PREM

PREM er ein forkorting av det engelske omgrepet «Patient Reported Experience Measures» og er eit mål på pasienterfaringar - pasientens oppleving og tilfredsheit med helsetenesta. Dette kan omfatte møte med helsetenesta, medverking, informasjon, tillit til helsepersonell og tilgjengelegheit.

Lenkene går til Fagsenterets side på kvalitetsregistre.no

Fagsenter for pasientrapporterte data har ein nasjonal oppgåve og vil mellom anna bistå og rettleie kvalitetsregistera i val og bruk av skjema (PROM og PREM).

Ynskjer du bistand frå oss ber vi om du fyller ut følgjande skjema (Word) og returnerer til fagsenterets e-postmottak

Fann du det du leita etter?