E-helse, FoU

Seksjon for e-helse arbeider med IKT-løysingane i sjukehuset. Om lag 60 tilsette er knytta til oss og ein stor andel har helsefagleg bakgrunn. Våre medarbeidarar har variert erfaring frå spesialisthelsetenesta, arbeid med informasjonssikkerheit, laboratorie, radiologi, prosjektleiing, tele- /signalområdet og økonomi.

Les meir om E-helse, FoU

E-helse, FoU

Vi bidrar betydeleg i innføringa av journal- og kurvesystem ved Haukeland universitetssjukehus og regionalt i samarbeid med dei andre sjukehusa på Vestlandet.

 
Seksjon for e-helse består av fire grupper:
Systemansvarlege 
Har systemansvar for dei viktigaste pasientretta datasystema i sjukehuset: elektronisk pasientjournal, røntgen, laboratoriesystema og medikamentkurve. Eigarane av pasientsystema, dei såkalla systemeigarane, er medisinsk-faglege leiarar i sjukehuset. Vår jobb er å hjelpe dei å utnytte IKT-systema best mogeleg i pasientbehandlinga. 

 

Fagsenter for kliniske system
Vi utarbeider og vedlikeheld arbeidsrutiner og gir opplæring / rettleiing i pasientjournalen DIPS. Arbeidet skjer i tett samarbeid med om lag 80 superbrukarar i alle avdelingar i sjukehuset . Vi utviklar rapportar som gir sjukehusleiinga eit raskt overblikk over viktige og lovpålagte data i pasientjournalen som sjukehuset blir målt på.

Prosjektgruppa
Hovudoppgåvene våre er leiing og deltaking i lokale, regionale og nasjonale prosjekt. 
Vi bistår også innan område som verksemdsarkitektur, IKT-sikkerheit, behovsdriven innovasjon og generell rådgiving innan IKT for sjukehuset lokalt og i regionen. Ansvaret for styring av IKT-porteføljen ved Haukeland ligg hos oss.
 
KoKom
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) er også tilknytta Seksjon for e-helse. Senteret si hovudoppgåve er å optimalisere medisinsk nødmeldeteneste  (nødtelefon 113) i Noreg. Medisinsk nødmeldeteneste er eit landsdekkande system som skal handtere melding, varsling og vidare oppfølging i akuttmedisinske situasjonar og elles når befolkninga har behov for kontakt med helsetenesta i vakt.

 
Artiklar
 

Kontakt

Oppmøtestad
4. og 5. etasje i Møllendalsbakken 7

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​