Teknisk avdeling

Teknisk avdeling forvaltar Helse Bergen si eigedomsmasse og allmenntekniske anlegg. Avdelinga har ansvar for bygningsmessig drift, vedlikehald, strømforsyning, oppvarming, ventilasjon, vatn/avløp, heisar, rulletrapper, rørpost, øvrige automatiske transportanlegg og utvendige park- og veiareal.

Les meir om Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Ut over det bygningsmessige har avdelinga også drifts- og vedlikehaldsoppgåver i høve til avdelingsvist produksjonsutstyr som: Autoklavar, dekontaminatorar, steriliseringsmaskiner, instrumentvaskemaskiner;  anlegg for medisinske gassar og medisinsk trykkluft; vassrensing / dialyse og fryserom.

Informasjon om transportanlegget på sjukehuset (pdf)

Våre seksjonar

Bygningsseksjonen

Mann held plankar inni bygg. Foto 

Bygningsseksjonen har ei snekkergruppe, og ansvaret for all drift/ vedlikehald innanfor bygningsfaga ved Haukeland universitetssjukehus. Seksjonen gjennomfører utanom dette i blant enkelte mindre byggeprosjekt. 

Utomhusanlegg med blant anna stell av grøntanlegg og snøbrøyting blir ivaretatt av ei eiga Park & vei-gruppe som og inngår i Bygningsseksjonen.

Dei tre ytre einingane: Voss sjukehus, sjukehuset i Sandviken og Kysthospitalet i Hagevik har kvar sine tverrfaglege grupper som sørger for all teknisk drift og vedlikehald. Desse gruppene er også en del av Bygningsseksjonen.om.

Dokumentasjonssenter

Dokumentasjonssenteret har ansvar knytta til utarbeiding, innsamling, arkivering og vedlikehald av brann- og teknisk dokumentasjon. I tillegg har eininga ansvar for distribusjon av systemnøkler ved Haukeland universitetssjukehus. 

Eininga bistår og ved utarbeiding av handbøker og prosedyrar, samt ulike arbeidsoppgåver knytta til internkontroll og kvalitetssikring internt ved Teknisk avdeling.

Elektroseksjonen

To elektrikere ved sikringsskap. Foto 

Arbeidsstaden Elektroseksjonen er ei av 6 einingar ved Teknisk avdeling. Elektroseksjonen syter for at alle elektrotekniske installasjonar ved Helse Bergen er i god stand og verkar som planlagt til ei kvar tid.

Seksjonen driftar også svakstraumstekniske installasjonar som telefonsentralar, mobiltelefonar, sjukesignal, personsøk, overfallsalarm, brannvarsling og TV- og videokonferanseutstyr.

Det er 22 trivelege tilsette ved seksjonen. Medarbeidarane her har ei løysingsorientert tilnærming til oppgåver og utfordringar. Helse Bergen er ei høgteknologisk verksemd og vi ønskjer at alle medarbeidarar samarbeider på tvers av faggrupper, i seksjonen og ved føretaket elles.

Maskinseksjonen

Mann i arbeidsklær foran teknisk panel. Foto 

 • Inkluderer og VRIM – vedlikehald på senger og forflytningsmateriell
 • Teknisk sentral som i samarbeid med BKK Varme leverer  energi i form av varme og damp til HUS sine bygg.
 • Herifrå blir det og levert naudstraum når hovedforsyninga frå kraftleverandør blir borte.
 • Teknisk vakt tar seg av alle driftsproblem på infrastruktur døgnet rundt.
 • Energiteam som overvaker og vedlikeheld alle energikrevjande byggrelaterte anlegg

Transportteknisk seksjon

Transportteknisk seksjon har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av heiser, rulletrapper, automatisk transportanlegg, rørpostanlegg, kassettransportør, truckar, taxitruckar, trekkvogner og trallebane til skorsteinen på Montana.

VVS-seksjonen

Rørleggar går forbi rørsystem. Foto 

Seksjonen har føljande ansvarsområde:

 • Rørleggarar som ivaretek all infrastruktur som leverer vatn, avløp og varme.
 • Ventilasjonsgruppe som ivaretek drift og vedlikehald av alle ventilasjonsanlegg.
 • Gassteam som sørger for at brukarane har trykkluft og medisinske gassar. Teamet tar seg og av rensing av vatn til spesialformål.
 • Kjøleteamet har ansvar for all kjøling av tyngre instrument og anlegg på Haukeland universitetssjukehus.

Sterilteknikk

Hovedoppgaven til Sterilteknikk er å sikre at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne benyttes pasient- og personalsikkert mellom hver pasient, samt at verdien av bla. det kirurgiske godset ikke forringes under reprosesseringen, vask/desinfisering/sterilisering. Dette sikres gjennom høy kvalitet i alle ledd av sykehusets dekontamineringspark, samt bakenforliggende tekniske infrastruktur.


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i 3. og 4. etasje i Verkstedsbygget bak Sentralblokka på Haukeland.
Telefon
Kundesenteret 55 97 71 00 | Faks 55 97 51 34
måndag - fredag 07.00-15.00
E-post
Verkstedbygget

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?