Prosjektkontoret

Framtidas sjukehus vert planlagt og bygd no, og Prosjektkontoret har ei leiande rolle i dette arbeidet. Prosjektkontoret ivaretek alle investeringar i bygg og anlegg, samt medisinsk-teknisk utstyr for heile Helse Bergen HF.

Les meir om Prosjektkontoret

Prosjektkontoret

Dagens og framtidas bruk av helseføretakets institusjonar må planleggast riktig for å møte framtidig utvikling, mål og behov for alle pasientar og brukarar på beste måte.

I åra som kjem vil det bli merkbart større byggeaktivitet ved Haukeland universitetssjukehus. Utviklinga av institusjonane ved sjukehuset – bygningsmasse, uteareal og drifta av desse heng nøye saman med utviklinga av byen.

Kontakt

Telefon
55976371
  • Utfordrarrollen

    Prosjektkontoret skal sørgje for at alle økonomiske aspekt ved eit prosjekt er gjennomtenkt og klarlagt før oppstart.

  • Krav til offentlege aktørar

    Det vert stilt stadig strengare og meir omfattande krav til aktørar innan områda offentlege innkjøp og gjennomføring av byggeprosjekt.

  • Byggherrerollen

    Prosjektkontoret har som hovudoppgåve å administrere og sørgje for gjennomføring av ulike prosjekt.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.