Opptak til barnehage i Helse Bergen

Alle som er tilsett i eller skal byrje i stilling i Helse Bergen HF kan søke barnehageplass til barna sine i Helse Bergen sine barnehagar. Også tilsette i institusjonar/organisasjonar som har avtale om plassar i Helse Bergen sine barnehagar kan søke.

Korleis søke barnehageplass?

Søkarar til barnehagane i Helse Bergen må fylle ut to søknadsskjema: 


På det interne søknadsskjemaet må barnehagane prioriterast i ønska rekkefølge. Dersom det ikkje er kryssa av for prioritering til ein barnehage, blir det sett på som uaktuelt med plass i denne barnehagen.

Betalingssatsar og moderasjon

Helse Bergen HF tilbyr kun heildagsplass. Plassen kostar kr 3040,- per månad, og i tillegg kjem kr 250,- for lunsj og drikke. Det blir gitt 30 prosent søskenmoderasjon til barn nummer to og 50 prosent til barn nummer tre.

Den av foreldra som er tilsett i Helse Bergen HF blir trekt i lønn kvar månad. Det blir ikkje trekt barnehagebetaling i juli månad.

Frist for søknad

Helse Bergen HF har eit årleg hovudopptak med søknadsfrist 1. mars. I hovudopptaket blir plassane tildelte frå august. Tildeling av plass vert gjort kjent i april. Suppleringsopptak vert gjort fortløpande. 

Opptak

Opptaket til Helse Bergen sine barnehagar skil seg frå opptak til ein del andre barnehagar. Formålet med barnehagedrift er å rekruttere og behalde tilsette som føretaket til ei kvar tid er avhengige av. Det kan derfor vere ulike grupper som vert prioriterte frå år til år.

I februar, før søknadsfrist til hovudopptaket, blir det informert om dei stillingskategoriane som blir prioriterte ved hovudopptaket. Det er viktig å vere klar over at det ikkje ligg nokon automatikk i å få tildelt barnehageplass sjølv om ein er blant dei prioriterte gruppene.

Opptakskomiteen står for den endelege prioriteringa med bakgrunn i innspel frå nivå 2-leiarane. Søsken til barn som har plass i våre barnehagar blir prioriterte ved opptak.

Ved hovudopptaket sendast melding om tildelt barnehageplass både frå Bergen kommune og frå barnehagen. Avslag sendast frå Bergen kommune.

Opptaksperiode

Tildeling av barnehageplass skjer etter ei vurdering av foreldra/føresette si stilling i forhold til prioritering. Ved uendra stillingsforhold har ein barnehageplassen fram til barnet begynner på skulen.

Tildelt plass vil falle bort når ingen av foreldra/føresette lenger er tilsett i føretaket. Alle endringar som gjeld foreldre/føresette sine arbeidsforhold som har betydning for barnehageplassen skal meldast til styrar i barnehagen.

Tildelt plass får ein behalde under permisjon med lønn. Som hovedregel mister ein plassen ved permisjon utan lønn. Det kan gjerast unntak for kortare permisjonar og ellers når særlege forhold tilseier det.
 
Barnehageplass blir tildelt som heiltidsplass.

Klage på opptak

Skriftlig klage må framsettast innan 3 veker etter at avgjerdsla er gjort kjent. Klage må sendast til Bergen Kommune.

Intern overflytting

Det kan søkast om intern overflytting mellom barnehagane i Helse Bergen.

I løpet av barnehageåret vert søknad om intern overflytting vurdert og prioritert på same vilkår som andre søkarar. Ordinære opptakskriterium leggast til grunn.

I samband med hovudopptaket blir søknadar om intern overflytting gitt prioritet for kommande barnehageår om det er tilstrekkeleg ledige plassar.

Søknad om intern overflytting skal sendast til e-post barnehagesoknad@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?