HELSENORGE

Arealforvaltning

Avdelinga har ni årsverk fordelt på to einingar, Arealkontoret og Bustadkontoret.
Arealkontoret har ansvar for arealplanlegging og tildeling av areal med utgangspunkt i arealplanen til Helse Bergen HF. Avdelinga forhandlar og følgjer opp interne og eksterne leigeavtalar, har ansvar for kjøp og sal av eigedom, og all skilting i føretaket.
Bustadkontoret er ansvarleg for utleige, drift og vedlikehald av alle bustader til helseføretaket.

Fann du det du leita etter?