HELSENORGE

Arealforvaltning

Avdelinga har to einingar, Arealkontoret og Bustadkontoret. Arealkontoret har ansvar for arealplanlegging og tildeling av areal med utgangspunkt i arealdelplanen til Helse Bergen HF. Avdelinga forhandlar og følgjer opp interne og eksterne leigeavtalar, har ansvar for kjøp og sal av eigedom, og all skilting i føretaket. Bustadkontoret er ansvarleg for utleige, drift og vedlikehald av alle bustader til helseføretaket.

Fann du det du leita etter?