Musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

Her handlar det ofte om å fokusere på ressursane til kvart enkelt barn, trass i sjukehusopphaldet. Dette inneber at musikkterapitimane blir lagt til rette for kvar enkelt sin situasjon og behov, med tanke på både fokus, arbeidsformer og instrument.

Musikkterapeut sammen med barnepasient. Foto
 
​Musikkterapi er ei ressursorientert terapiform. På Haukeland ligg hovudfokuset på å bruke musikk som kommunikasjon, og som ein annan måte å vere saman på i ein kvardag prega av sjukdom og behandling.​

Fokus og problemstillingar for musikkterapitimane kan mellom anna vere deltaking, meistring, anerkjenning, glede, smertemeistring, bearbeiding, tilknyting, relasjon, grunnleggande kommunikasjon, konsentrasjon, identitet og kroppsbevisstheit.

Musikkterapitilbodet varierer frå individuelle timar på rom eller musikkrom, til planlagde eller improviserte grupper, og arbeidsformene for timane varierer då også ut frå dette. 

Eksempel på arbeidsformer er improvisasjon, song, samspel av preferansebasert musikk, lytting til musikk, bandsamspel og songskriving.

​​Musikkterapi er ein del av Barneprogrammet på Haukeland med éin musikkterapeut i 100 prosent stilling.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.