Musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

Her handlar det ofte om å fokusere på ressursane til kvart enkelt barn, trass i sjukehusopphaldet. Dette inneber at musikkterapitimane blir lagt til rette for kvar enkelt sin situasjon og behov, med tanke på både fokus, arbeidsformer og instrument.

musikkterapeut og gutt spiller på hver sin gitar
Musikkterapi er ei ressursorientert terapiform. På Haukeland ligg hovudfokuset på å bruke musikk som kommunikasjon, og som ein annan måte å vere saman på i ein kvardag prega av sjukdom og behandling.​

Fokus og problemstillingar for musikkterapitimane kan mellom anna vere deltaking, meistring, anerkjenning, glede, smertemeistring, bearbeiding, tilknyting, relasjon, grunnleggande kommunikasjon, konsentrasjon, identitet og kroppsbevisstheit.
musikkterapeut og jente spiller piano

Musikkterapitilbodet varierer frå individuelle timar på rom eller musikkrom, til planlagde eller improviserte grupper, og arbeidsformene for timane varierer då også ut frå dette. 

jente synger i mikrofon og musikkterapeut spiller gitar

Eksempel på arbeidsformer er improvisasjon, song, samspel av preferansebasert musikk, lytting til musikk, bandsamspel og songskriving.

andre tilbod

  • barnetegningKunstterapi

    Når barna får uttrykke seg kreativt er håpet at dei midt i alt det usikre kan kjenne seg trygge ei stund, og at dei skal få gløyme sjukdommen litt.

  • musikkterapeut og gutt spiller på hver sin gitarMusikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

    Her handlar det ofte om å fokusere på ressursane til kvart enkelt barn, trass i sjukehusopphaldet. Dette inneber at musikkterapitimane blir lagt til rette for kvar enkelt sin situasjon og behov, med tanke på både fokus, arbeidsformer og instrument.

  • to barn leker i leketerapien.foto.Leiketerapi

    På leiketerapien er det mogleg å leike, lese, spele, vere kreativ og skapande – eller berre slappe av i andre omgivnader.

Fann du det du leita etter?