Vernetenesta i Helse Bergen

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

I samarbeid med medarbeidarar, tillitsvalde og leiarar skal vernetenesta i helseføretaket bidra til at helse, miljø og sikkerhet skal vera ein sjølvsagt del av arbeidsdagen.

Føretakshovudve​rneombod

Helse Bergen har eit føretakshovudverneombod (FHVO) og eit vara føretakshovudverneombod, og begge er frikjøpt i 100 prosent stilling.

Føretakshovudverneombodet har det koordinerande ansvaret for vernetenesta. Kvar klinikk eller divisjon ved føretaket har sitt eige hovudverneombod (HVO), til saman 26, som har koordineringsansvar i sitt område.

Dei vel 280 verneomboda i Helse Bergen har ansvar for sine verneområde som er definert i dei ulike klinikkane / divisjonane. Verneombodet skal takast med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har noko å seie for arbeidsmiljøet innanfor ombodets verneområde.

Oppgåvene til verneomboda er omtalt i Arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter og i føretaket si HMS-handbok.


Føretakshovudverneomboda:

Portrett Ingeborg Sævareid. Foto ​

Ingeborg Sævareid       
Telefon 55 97 33 81                    
Mobil 99 55 22 28


Ingunn Toft
​(vara) 
Mobil 454 31 218


Strategi for verneomboda

Føretaket er i konstant endring og utvikling, og verneomboda må vere i stand til å møte endringane som kjem. I samarbeid med dei andre føretaka i Helse Vest har verneomboda derfor utarbeidd ein eigen strategi med klare verdiar og mål. Strategien synleggjer korleis verneomboda ønskjer å utvikle vervet, slik at dei best mogleg kan representere arbeidstakarane som har valt d​ei.​


Helse, miljø og sikkerheit - ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. Strategi for verneomboda 2015-2018 (pdf)Verneombodsarbeid - slik kan det gjerast (pdf)​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.