Fysioterapi i Malawi

Fysioterapiavdelinga har hatt prosjekt i Afrika sidan 90-talet. Sist på Zanzibar, og sidan 2017 har fysioterapi vore ein viktig del av eit trepart-samarbeid mellom Kamuzu Central Hospital (Lilongwe, Malawi), Dr. Georg Mukhari Academic Hospital (Pretoria, Sør Afrika) og Haukeland universitetssjukehus innan traumatologi, med delprosjekt i ortopedi og annan kirurgi.

Fysioterapeutar er ein viktig del av det tverrfaglege teamet som sørgjer for omsorg og rehabilitering av pasientar med store, fysiske skadar etter ei traumatisk hending. Grunna mangel på utdanna og erfarne fysioterapeutar ved Kamuzu Central Hospital (KCH) vert dei fleste pasientar ikkje mobilisert raskt nok etter operasjon. Dette kan føre til redusert funksjon og permanente handikap i staden for tilbakeføring til eit normalt liv. Investering i utdanning av fysioterapeutar og i fysioterapitenestene på KCH vil difor vere til stor nytte for pasientar, pårørande og samfunnet elles.

Malawi er hardt ramma av traumer grunna trafikkulykker, yrkesskadar og andre typar skadar. Dei siste åra har fokus for prosjekta derfor vore retta mot oppbygging av kirurgitenester ved KCH, gjennom utdanning av lokale kirurgar, og styrking av viktige støttetenester som fysioterapi. HUS skal dei neste åra vere partnar i oppbygginga av eit nytt traumesenteret ved KCH, «Lilongwe Institute of Orthopaedics and Neurosurgery» (LION) der fysioterapi og vil stå sentralt.

Fleire prosjekt i MalawiProsjekter i andre land

prosjekt i Malawi

 • Radiologi i Malawi

  Ved samarbeidssjukehuset i Malawi fins det kun ein radiolog, og han er den einaste radiologen i landet som er offentleg ansatt

 • Fysioterapi i Malawi

  Ved KCH i Malawi har dei eigne snikkarar på sjukehuset til å laga krykker av tre

 • Ortopedi og kirurgi i Malawi

  I perioden 2013-2018 skal 30 malawiske legar få si spesialistutdanning i kirurgi/ortopedi.

 • Patologi i Malawi

  Sidan 2008 har Avdeling for Patologi ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har hatt eit samarbeid med Kamuzu Central Hospital, og prosjektet fungerer som ein støtte til programmet i ortopedi og kirurgi.

Fann du det du leita etter?