Våre internasjonale samarbeid

Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) vart oppretta i 2003 for å koordinere dei internasjonale prosjekta på Haukeland Universitetssjukehus (HUS), og for å avlaste klinisk personell frå administrativt arbeid.

Målsettinga til avdelinga er å ha eit fagleg breitt, internasjonalt engasjement mot utvalde partnarsjukehus i Afrika og Asia.

Meir om avdelinga

Meir enn 30 avdelingar og einingar ved HUS er engasjert i internasjonale helseprosjekter, og det er til ein kvar tid 15-25 tilsette stasjonert i eit av prosjekta utanlands.

Avdelinga er administrativt ansvarleg for prosjekta og har personellansvar for dei utstasjonerte, mens dei kliniske avdelingane har det faglege ansvaret. AIS assisterer fagavdelingane med søknadsskriving og rapportar til eksterne donorar, og har oppdatert informasjon om alle landa vi er involvert i. AIS har også den offisielle kommunikasjonen med donorar og dei Norske Ambassadane i utlandet.

I tillegg til finansiering frå eksterne donorar, mottar AIS årleg ein tildeling frå HUS for å støtte dei internasjonale engasjementa.

Ein strategi for internasjonalt samarbeid vart vedteke i 2010 med fokus på langvarige samarbeid med nokre få, offentlege sjukehus i Afrika og Asia, kor hovudmålsetjinga er kompetansebygging i eit vinn-vinn perspektiv for alle dei involverte institusjonane. Denne strategien vart revidert i 2013 og i 2017 vart ein ny strategiplan vedteke.

Så den nye strategien her

Tilsette

Jon Wigum Dahl – Avdelingsdirektør

Kontor: 55 97 33 60
Mobil: 95 89 05 39
E-post: jon.wigum.dahl@helse-bergen.no

Dahl har vore tilsett i avdelinga sidan den vart etablert 2003. Han har bakgrunn som statsvitar, og har tidlegare arbeidd sju år i FN-tenesta i Genève, Sveits og Dar es Salaam, Tanzania. Han har og vore Helse og sosialsjef i Fusa Kommune, koordinator for internasjonalisering i Bergen Kommune, og kontorsjef på Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Jon Wigum Dahl

​Stener Kvinnsland – Senior rådgjevar

Kontor: 55 97 24 90
E-post: stener.kvinnsland@helse-bergen.no

Kvinnsland har vore tilsett på HUS  sidan 2002, fyrst som leiar for Kreftavdelinga,  deretter som viseadministrerande direktør frå 2003, og sidan 2007 som administrerande direktør fram til august 2015.  Han er utdanna spesialist i onkologi, og har ei lang, klinisk og vitskapeleg karriere bak seg innan dette fagområdet.  Han er og styreleiar for Oslo Universitetssjukehus og leiar i Norsk Helsenettverk for Utvikling. I si tid som direktør ved HUS har Kvinnsland vore mykje involvert i prosjekta til avdelinga, og skal no jobba i ei deltidstilling med fagleg oppfølging av eksisterande prosjekt ved AIS, kontakt med givarorganisasjonar og samarbeidssjukehus i Afrika og Asia. Han vil også ta del i utvikling av nye prosjekt og program ved AIS.

Stener Kvinnsland

​Grete Marie Eilertsen – Rådgjevar

Kontor: 55 97 47 69
Mobil: 97 95 77 23
E-post: grete.marie.eilertsen@helse-bergen.no

Eilertsen har vore tilsett sidan avdelinga vart etablert i 2003. Ho har bakrunn som samfunnsvitar med hovudfag i utviklingsgeografi. Ho er personalansvarleg og har ansvar for den strategiske satsingsmodellen til Helse Bergen, og for eksternt finaniserte prosjekt i Malawi og Etiopia. I tillegg er Eilertsen administrativ ansvarleg for beredskapsteamet.

Grete Marie Eilertsen

​Silje Seterås – Rådgjevar

Kontor: 55 97 33 70
Mobil: 97 11 00 06
E-post: silje.seteraas@helse-bergen.no

Seterås har vore tilsett i avdelinga sidan 2004. Ho er utdanna økonom ved Royal Melbourne Institute of Technology. Ho har ansvar for ekstern finansierte prosjekt  i  Tanzania/Zanzibar og Nepal, og er økonomiansvarlig ved avdelinga.

Silje Seterås

​Camilla Skjelbred – Konsulent

Kontor: 55 97 21 56
Mobil: 90 97 19 27
E-post: camilla.skjelbred@helse-bergen.no

Skjelbred har vore tilsett sidan 2014. Ho har bachelor i økonomi og administrasjon med fordjuping i leiing og administrasjon frå Høgskulen i Bergen. Ho er ansvarleg for sending av container med medisinsk utstyr til prosjekta, ho assisterer med økonomistyringa ved avdelinga, gjer praktisk støtte til dei internasjonale FK deltakerane ved HUS, oppdaterer heimesidene og er generell støtte til den daglege drifta ved avdelinga.

Camilla Skjelbred


 

Gåver og donasjoner

Mange ynskjer å bidra med ulike pengegåver eller i strikkeprosjektet vårt. Ta gjerne kontakt med Avdeling for Internasjonalt samarbeid for meir informasjon.

LION – Lilongwe Institute of Orthopedics and Neurosurgery
I Malawi døyr meir enn 5000 menneske på vegane kvart år, meir enn 100 000 vert skada, og talet aukar raskt. Om lag 10 000 menneske endar årleg opp som permanent uføre på grunn av manglande moderne traumebehandling. Grunna svært avgrensa ressursar kan ikkje Malawi møte denne utfordringa utan ekstern støtte. Vi ynskjer å bidra til å endre dette, slik at fleire trafikkskadde overlev og får god og moderne skadebehandling, og rehabilitering attende til eit normalt liv.

Les meir om ortopedi prosjektet

Sjå korleis du kan støtte prosjektet

Støtte til behandling av kreftsjuke barn i Nepal
Avdelinga for Kreftsjuke barn på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har starta eit samarbeid med barnesjukehuset Kanti Children’s Hospital (KCH) i Nepal. Det er eit offentleg sjukehus med 320 sengeplasser, kor 28 er tildelt barn med kreft. Det er eit store behov for å betre infrastrukturen på avdelinga, inkludert nye senger for barna og eit venterom for pårørande. Familie og pårørande må sjølv betale 50% av kostnadane for medisin og behandling av dei sjuke barna, men mange må reise heim utan dette då dei ikkje har råd. Om du ynskjer å donere til saka vil pengane gå til infrastruktur på avdelinga og/eller kreftbehandling for barna.

Les meir om prosjekta i Nepal

Strikkeprosjekt for nyfødde
Haukeland Universitetssjukehus starta sitt engasjement med Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar innan pediatri i 2011. Både Kvinneklinikken og Barneklinikken er involvert i prosjekta. I Malawi har vi hatt eit samarbeid med fødeklinikken Bwaila sidan 2007. Prosjektet i Malawi er no avslutta, men vi sender framleis strikketøy til klinikken. Sidan oppstart har vi motteke tusenvis av babyluer, sokkar, teppe og genser til bruk på sjukehusa. Nyfødde mistar mykje varme gjennom hovudet, og  dei som må liggje i kuvøse treng luer for å halde på varmen.

Du kan sjå brosjyre om prosjektet her

Les meir om prosjektet til Barneklinikken

Presseklipp

Sjå presseklipp om oss og våre prosjekt.

English pages

View our English pages

 

 

Aktuelt

 • 11.08.2017
  Nytt fredskorpsprosjekt innan traumatologi og akuttmedisin

  I august startar Haukeland eit nytt utvekslingsprogram mellom HUS, Malawi og Sør-Afrika

 • 25.07.2017
  Opnar ny og renovert Blodbank på Pemba

  Åsane Rotaryklubb donerte 275.000 kr for å renovere og bygge ny Blodbank på Pemba.

 • 26.04.2017
  Gåve frå Itello AB reddar hundrevis av armar og bein frå amputasjon

  Ein ung gut var ein av dei fyrste som fekk nytte av det nye utstyret. Han mista nesten beinet i ei ulukke, men kan no gå igjen.

 • 23.01.2017
  Hofteproteseprosjekt i Malawi

  I Malawi finns det ingen offentleg tilbod om hofteoperasjonar. I 2017 reiser ein ortopedisk kirurg og ein operasjonssjukepleiar frå HUS ned til Malawi for å operere 30 pasientar

 • 23.12.2016
  Gåve frå KLP

  Denne veka mottok AIS 200.000 kronar frå KLP som skal finansiere eit overspenningsvern på den nye Barneklinikken på Zanzibar.

 • 23.12.2016
  Operasjonsmikroskop til Black Lion Hospital

  Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har sidan 2006 samarbeidd med Black Lion Hospital (BLH) i Etiopia om utdanning av etiopiske nevrokirurgar. Prosjektet har fram til 2016 vore finansiert av Fredskorpset og interne midlar frå HUS. Nevrokir...

 • 19.12.2016
  ZanArt

  Prosjektet innan rusmedisin har som mål å auke forståinga av avhengnad av rusmidler og/eller psykiske helseproblem på Zanzibar.

 • 16.12.2016
  Nyutdanna kirurgar i Malawi

  Kamuzu Central Hospital i Malawi hadde i 2008 ingen malawiske kirurger. No har dei utdanna til saman sju kirurgar gjennom NORHED programmet.

 • 15.12.2016
  Årets juleaksjon 2016: Kast krykkene

  Kvart år har Personal- og organisasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus julelunsj med eit omfattande lotteri i forkant. Inntektene går alltid til eit ideelt formål.

 • 15.12.2016
  Nyutdanna nevrokirurgar i Etiopia

  HUS har sidan 2010 samarbeidd med Black Lion Hospital (BLH) om utdanning av etiopiske nevrokirurgar, kor i alt 21 etiopiske kandidatar har fått sin spesialisering i nevrokirurgi

 • 19.08.2016
  Serbias ambassadør takka for hjelpa

  Fredag fekk Haukeland besøk av den serbiske ambassadøren med følge. Ambassadøren ønskte å takke for hjelpa landet fekk under flaumkatastrofen i 2014.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.