Våre internasjonale samarbeid

Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) vart etablert i 2003 og har sidan den gong koordinert dei internasjonale prosjekta ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Meir enn 30 avdelingar og einingar ved HUS er engasjert i internasjonale helseprosjekt og det er til ein kvar tid 15-20 tilsette på utveksling mellom samarbeidssjukehusa.

Avdelinga er administrativt ansvarleg for prosjekta og har personellansvar for dei utstasjonerte, mens dei kliniske avdelingane har det faglege ansvaret. AIS assisterer fagavdelingane med søknadsskriving og rapportar til eksterne donorar, og har oppdatert informasjon om alle landa vi er involvert i. AIS har også den offisielle kommunikasjonen med donorar og dei Norske Ambassadane i utlandet.

Det internasjonale arbeidet er forankra i styret til Helse Bergen HF gjennom ein ny vedtatt strategi for internasjonalt samarbeid frå november 2017. Denne erstattar strategiplanane frå 2010 og 2013 og fokuserer meir på kompetansebygging i eit vinn-vinn perspektiv for alle dei involverte institusjonane. Målsettinga til avdelinga er å ha eit fagleg breitt, internasjonalt engasjement mot utvalde partnarsjukehus i Afrika og Asia.

Sjå strategien for internasjonalt samarbeid her

Arbeidet er stort sett finansiert gjennom eksterne donorar, men sidan 2010 har AIS mottatt ein årleg tildeling av midlar frå HUS for å støtte dei internasjonale engasjementa.

Haukeland Universitetssjukehus er også ein partnar i Global Health Norway som er eit nettverk med dei største norske institusjonane innan utdanning, helse og forsking som også involverer seg i globale helseaktivitetar innan kompetansebygging, utdanning og forsking. Les meir her

Tilsette

Jon Wigum Dahl – Avdelingsdirektør

Kontor: 55 97 33 60
Mobil: 95 89 05 39
E-post: jon.wigum.dahl@helse-bergen.no

Dahl har vore tilsett i avdelinga sidan den vart etablert 2003. Han har bakgrunn som statsvitar, og har tidlegare arbeidd sju år i FN-tenesta i Genève, Sveits og Dar es Salaam, Tanzania. Han har og vore Helse og sosialsjef i Fusa Kommune, koordinator for internasjonalisering i Bergen Kommune, og kontorsjef på Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Jon Wigum Dahl

​Stener Kvinnsland – Senior rådgjevar

Kontor: 55 97 24 90
E-post: stener.kvinnsland@helse-bergen.no

Kvinnsland har vore tilsett på HUS  sidan 2002, fyrst som leiar for Kreftavdelinga,  deretter som viseadministrerande direktør frå 2003, og sidan 2007 som administrerande direktør fram til august 2015.  Han er utdanna spesialist i onkologi, og har ei lang, klinisk og vitskapeleg karriere bak seg innan dette fagområdet.  Han er og styreleiar for Oslo Universitetssjukehus og leiar i Norsk Helsenettverk for Utvikling. I si tid som direktør ved HUS har Kvinnsland vore mykje involvert i prosjekta til avdelinga, og skal no jobba i ei deltidstilling med fagleg oppfølging av eksisterande prosjekt ved AIS, kontakt med givarorganisasjonar og samarbeidssjukehus i Afrika og Asia. Han vil også ta del i utvikling av nye prosjekt og program ved AIS.

Stener Kvinnsland

​Grete Marie Eilertsen – Rådgjevar

Kontor: 55 97 47 69
Mobil: 97 95 77 23
E-post: grete.marie.eilertsen@helse-bergen.no

Eilertsen har vore tilsett sidan avdelinga vart etablert i 2003. Ho har bakrunn som samfunnsvitar med hovudfag i utviklingsgeografi. Ho er personalansvarleg og har ansvar for den strategiske satsingsmodellen til Helse Bergen, og for eksternt finaniserte prosjekt i Malawi og Etiopia. I tillegg er Eilertsen administrativ ansvarleg for beredskapsteamet.

Grete Marie Eilertsen

​Silje Seterås – Rådgjevar

Kontor: 55 97 33 70
Mobil: 97 11 00 06
E-post: silje.seteraas@helse-bergen.no

Seterås har vore tilsett i avdelinga sidan 2004. Ho er utdanna økonom ved Royal Melbourne Institute of Technology. Ho har ansvar for ekstern finansierte prosjekt  i  Tanzania/Zanzibar og Nepal, og er økonomiansvarlig ved avdelinga.

Silje Seterås

​Camilla Skjelbred – Konsulent

Kontor: 55 97 21 56
Mobil: 90 97 19 27
E-post: camilla.skjelbred@helse-bergen.no

Skjelbred har vore tilsett sidan 2014. Ho har bachelor i økonomi og administrasjon med fordjuping i leiing og administrasjon frå Høgskulen i Bergen. Ho er ansvarleg for sending av container med medisinsk utstyr til prosjekta, ho assisterer med økonomistyringa ved avdelinga, gjer praktisk støtte til dei internasjonale FK deltakerane ved HUS, oppdaterer heimesidene og er generell støtte til den daglege drifta ved avdelinga.

Camilla Skjelbred


 

Gåver og donasjoner

Mange ynskjer å bidra med ulike pengegåver eller i strikkeprosjektet vårt. Ta gjerne kontakt med Avdeling for Internasjonalt samarbeid for meir informasjon.

LION – Lilongwe Institute of Orthopedics and Neurosurgery
I Malawi døyr meir enn 5000 menneske på vegane kvart år, meir enn 100 000 vert skada, og talet aukar raskt. Om lag 10 000 menneske endar årleg opp som permanent uføre på grunn av manglande moderne traumebehandling. Grunna svært avgrensa ressursar kan ikkje Malawi møte denne utfordringa utan ekstern støtte. Vi ynskjer å bidra til å endre dette, slik at fleire trafikkskadde overlev og får god og moderne skadebehandling, og rehabilitering attende til eit normalt liv.

Les meir om ortopedi prosjektet

Sjå korleis du kan støtte prosjektet

Strikkeprosjekt for nyfødde
Haukeland Universitetssjukehus starta sitt engasjement med Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar innan pediatri i 2011. Både Kvinneklinikken og Barneklinikken er involvert i prosjekta. I Malawi har vi hatt eit samarbeid med fødeklinikken Bwaila sidan 2007. Prosjektet i Malawi er no avslutta, men vi sender framleis strikketøy til klinikken. Sidan oppstart har vi motteke tusenvis av babyluer, sokkar, teppe og genser til bruk på sjukehusa. Nyfødde mistar mykje varme gjennom hovudet, og  dei som må liggje i kuvøse treng luer for å halde på varmen.

Du kan sjå brosjyre om prosjektet her

Les meir om prosjektet til Barneklinikken

Presseklipp

Sjå presseklipp om oss og våre prosjekt.

Information in english

View our English pages

Samarbeidsland

 • OperasjonsutstyrEtiopia

  HUS har gjennom prosjekta utdanna fleire nevrokirurgar i Etiopia, inkludert den fyrste kvinnelege nevrokirurgen i landet.

 • Blodbankbuss Christian Medical College HospitalIndia

  Sidan 2005 har Tropesenteret ved HUS arrangert årlege tropekurs i India ved samarbeidssjukehus vårt Christian Medical College Hospital.

 • Veldig slitt rullestol på Kamuzu Central HospitalMalawi

  Per i dag har KCH i Malawi berre to ortopediske kirurgar, som skal dekke ein befolkning på om lag 6 millionar i den sentrale regionen i Malawi.

 • Kanti Children's Hospital i NepalNepal

  Prosjektet i Nepal er eit treparts-samarbeid mellom helseinstitusjonar i Noreg, Nepal og på Zanzibar innan blodbank tenester.

 • Skills Center på Sefako Makgatho Health Sciences UniversitySør Afrika

  HUS opna den fyrste Mottaksklinikken i Noreg i 2016, og no er dei ein del av samarbeidet i Sør Afrika innan traumatologi.

 • Ambulansetjenesten på ZanzibarZanzibar

  I 2016 vart den nye Barneklinikken på Zanzibar opna. Den vart finansiert med midlar frå Trond Mohn, Den Norske Ambassaden i Tanzania, og Helseministeriet på Zanzibar.

Bli kjent med nokon av våre tilsette

 • to ansatte- Eg er nok ein meir tålmodig og betre sjukepleiar når eg kjem heim

  På den nystarta dialyseeininga på Mnazi Mnoja-sjukehsuet på Zanzibar har Henriette Tyse Nygård full kontroll. Fredskorpsdeltakaren frå Haukeland er i gang med sin andre periode på øya. – Opphaldet her har nok gjort meg til ein meir tålmodig...

 • tre ansatte står foran et hus- Har nokon døydd i løpet av natta?

  Det er tidleg på morgonen utanfor Haukeland House på Zanzibar. Intensivsjukepleiar Siv Storøy er klar for å starte arbeidsdagen ved nyføddavdelinga på Mnazi Mmoja-sjukehuset på øya. - Eg er alltid like spent på om vi har mista nokre barn i...

 • lege foran motakslukeEin mann, 1000 oppgåver og 100.000 pasientar

  - Hello dr Johansson, I could really use a computer, seier den unge tilsette til overlege Kjell Arne Johansson. – I`ll see what I can do, svarar den energiske rogalendingen på eitt av tallause spørsmål han får på ein vanleg dag på jobben på Zanzibar.

Aktuelt

 • 16.05.2018
  Leserbrev frå Zanzibar

  Kjell Arne Johansson har vore utestasjonert på Zanzibar sidan august 2017, og no har han pussa opp delar av mentalsjukehuset!

 • 30.04.2018
  Intern revisjon av HUS sitt internasjonale arbeid

  I 2017-2018 har det internasjonale arbeidet ved Haukeland Universitetssjukehus vore gjennom to revisjonar.

 • 11.08.2017
  Nytt fredskorpsprosjekt innan traumatologi og akuttmedisin

  I august startar Haukeland eit nytt utvekslingsprogram mellom HUS, Malawi og Sør-Afrika

 • 25.07.2017
  Opnar ny og renovert Blodbank på Pemba

  Åsane Rotaryklubb donerte 275.000 kr for å renovere og bygge ny Blodbank på Pemba.

 • 26.04.2017
  Gåve frå Itello AB reddar hundrevis av armar og bein frå amputasjon

  Ein ung gut var ein av dei fyrste som fekk nytte av det nye utstyret. Han mista nesten beinet i ei ulukke, men kan no gå igjen.

 • 23.01.2017
  Hofteproteseprosjekt i Malawi

  I Malawi finns det ingen offentleg tilbod om hofteoperasjonar. I 2017 reiser ein ortopedisk kirurg og ein operasjonssjukepleiar frå HUS ned til Malawi for å operere 30 pasientar

 • 23.12.2016
  Gåve frå KLP

  Denne veka mottok AIS 200.000 kronar frå KLP som skal finansiere eit overspenningsvern på den nye Barneklinikken på Zanzibar.

 • 23.12.2016
  Operasjonsmikroskop til Black Lion Hospital

  Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har sidan 2006 samarbeidd med Black Lion Hospital (BLH) i Etiopia om utdanning av etiopiske nevrokirurgar. Prosjektet har fram til 2016 vore finansiert av Fredskorpset og interne midlar frå HUS. Nevrokir...

 • 19.12.2016
  ZanArt

  Prosjektet innan rusmedisin har som mål å auke forståinga av avhengnad av rusmidler og/eller psykiske helseproblem på Zanzibar.

 • 16.12.2016
  Nyutdanna kirurgar i Malawi

  Kamuzu Central Hospital i Malawi hadde i 2008 ingen malawiske kirurger. No har dei utdanna til saman sju kirurgar gjennom NORHED programmet.

 • 15.12.2016
  Årets juleaksjon 2016: Kast krykkene

  Kvart år har Personal- og organisasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus julelunsj med eit omfattande lotteri i forkant. Inntektene går alltid til eit ideelt formål.

 • 15.12.2016
  Nyutdanna nevrokirurgar i Etiopia

  HUS har sidan 2010 samarbeidd med Black Lion Hospital (BLH) om utdanning av etiopiske nevrokirurgar, kor i alt 21 etiopiske kandidatar har fått sin spesialisering i nevrokirurgi

 • 19.08.2016
  Serbias ambassadør takka for hjelpa

  Fredag fekk Haukeland besøk av den serbiske ambassadøren med følge. Ambassadøren ønskte å takke for hjelpa landet fekk under flaumkatastrofen i 2014.

Fann du det du leita etter?