HELSENORGE

Om RKS og samarbeid med kommunane

Her kan du lese meir om Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest og  samarbeid med kommunane.

Rapport/kartlegging frå RKS om kommunesamarbeid

Det regionale kompetansesenteret i smittevern Helse Vest (RKS) skal, med bakgrunn i Forskrift om smittevern i helsetenesta §3-1, 2. ledd bistå med råd og rettleiing i smittevern til kommunale helseinstitusjonar, dersom kommunane ønskjer dette. 

Rapport: Samarbeid med kommunehelsetjenesten (PDF)

Handlingsplanen 

Hausten 2019  vart «Handlingsplan for eit betre smittevern 2019-2023» vedteken av Helse- og omsorgsdepartementet.  Helse Vest har styrka RKS for blant anna å sikre bistand til dei kommunale helseinstitusjonane i det systematiske arbeidet for å nå mål og tiltak i handlingsplanen. 

Handlingsplan for et bedre smittevern​​ (PDF)

Samarbeid med FHI 

Senteret har eit nært samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og er involvert i fagutvikling på nasjonalt nivå, til dømes utarbeiding av faglege råd i handteringa av pasientar med antibiotikaresistente bakteriar samt som representantar i nasjonale referansegrupper og fagråd.

Sentrale punkt i vårt arbeid i 2022

Nettverk: RKS vil styrkje samarbeid mellom ulike nettverk. Vi planlegg fagdag smittevern for kommunane i Helse Fonna-regionen hausten 2022, andre regionar etter dette. Informasjon kjem fortløpande. 

Sjå meir informasjon om kurs og fagdagar

Infeksjonskontrollprogram: Bistå kommunane i arbeidet med utforming, kvalitetsforbetring og iverksetjing av infeksjonskontrollprogram (IKP).  RKS har etablert ei arbeidsgruppe som jobbar vidare med dette.

Sjå meir informasjon om infeksjonskontrollprogram

Ressursgruppe

RKS har oppretta ei ressursgruppe med representantar frå kommunar, føretak og nettverk for å sikre at tilbodet fortløpande vert tilpassa utfordringar og behov i regionen. 

Ressursgruppen sine medlemmer
Namn​
​Tittel, rolle
​Arbeidsstad
​Bård Kittang
​Spesialist i indremedisin og infeksjonssjukdommar, professor
​Bergen kommune, Enhet for sykehjemsmedisin, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen
​Laila Aarnes
​​ Smittevern 
​Helse Førde HF
​Ida Gaard
​Leiar, sjukepleiar
​Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna
​Marit Holsvik
​Sjukeheimslege
​Kvinnherad kommune
​Stefan Sudkamp
​Sjukeheimslege, Sør-Rogaland sykehjemsforum
​Stavanger kommune
​Gro Anita Lund
​Smittevernsjukepleiar
​Voss Herad
​Kathrine Sørum
​Fagsjukepleiar
​Sogndal kommune

Folkehelseinstituttet (FHI): Smittevern i institusjonar​

Fann du det du leita etter?