HELSENORGE

Om samarbeid med kommunane

Her kan du lese meir om Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest og  samarbeid med kommunane.

Rapport/kartlegging frå RKS om kommunesamarbeid

Det regionale kompetansesenteret i smittevern Helse Vest (RKS) skal, med bakgrunn i Forskrift om smittevern i helsetenesta §3-1, 2. ledd bistå med råd og rettleiing i smittevern til kommunale helseinstitusjonar, dersom kommunane ønskjer dette. 

Hausten 2021 ble det gjennomført ei kartlegging av kva rolle Regionalt kompetansesenter helse Vest skal ha i samband med implementering av handlingsplanen for eit betre smittevern

Formålet med kartlegginga var å innhente erfaringar og informasjon om utført arbeid frå aktørar i helseregionen (til dømes helseføretak og Statsforvaltar) og nasjonalt (til dømes Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet). Det vart og innhenta erfaringar frå kommunane gjennom samtaler og spørreundersøking

Ei kort oppsummering av kartlegginga og plan for vidare arbeid er samla i rapporten: «Samarbeid med kommunehelsetjenesten».

Rapport: Samarbeid med kommunehelsetjenesten (PDF)

Handlingsplan for et betre smittevern​​

Høsten 2019  ble «Handlingsplan for et betre smittevern 2019-2023» vedtatt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Handlingsplan for et bedre smittevern

Handlingsplanen har to hovedmål:

  1. Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i helseinstitusjoner
  2. Bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge

For å nå målsetningene er det satt opp 37 tiltak med tilhørende plan for gjennomføring og ansvarlige aktører. Kommunen har ansvar for følgende tiltak:​ 

Oversikt tiltak
Tiltak 1​

Kommunene har ansvar for sine infeksjonskontrollprogram

Kommunene skal innen utgangen av 2020 ha oppdaterte og ledelsesforankrete infeksjonskontrollprogram i sine h​elseinstitusjoner. I tilleg bør kommunen definere lokale mål for smittevern- og pasientsikkerhetsarbeidet som gjennomgås jevnlig med hensyn til måloppnåelse.

Tiltak 6

Overvåking av håndhygieneetterlevelse

Kommuner bør innen utgangen av 2021 ha satt i system et program for overvåking av hvordan anbefalinger for håndhygiene blant helsepersonell etterleves, samt gjennomgå og evaluere håndhygienefasiliteter. Overvåkingen skal utføres i henhold til felles nasjonal standard og teknisk løsning.

Tiltak 7​​

Nasjonale kampanjer for etterlevelse av basale smittevernrutiner

Kommuner bør, og de regionale helseforetakene skal, sikre relevant deltakelse i kampanjer for å bedre etterlevelsen i helseinstitusjonene av basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene

Tiltak 18

Oversikt over vaksinasjonsstatus blant helsepersonell

Kommuner og helseforetak bør innen utgangen av 2020 ha oversikt over vaksinasjonsstatus blant eget helsepersonell.

Tiltak 20Vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa blant helsepersonell i kommuner Kommunene skal bidra til at minst 75 prosent av ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste med pasientkontakt årlig blir vaksinert mot sesonginfluensa.
Tiltak 25

Renholdsplaner i helseinstitusjoner

 Ledere i helseinstitusjoner skal innen utgangen av 2020, i samarbeid med smittevernpersonell, oppdatere renholdsplaner basert på risikovurdering og ny nasjonal standard i henhold til smittevernforskriften § 2-2 femte strekpunkt.

Tiltak 34

Indikatorundersøkelse (2)

Helseforetak skal, og kommuner bør, delta i FHIs indikatorundersøkelse fra og med 2021.

Tiltak 35

Internrevisjon

Helseforetakene og kommunale helseinstitusjoner skal i løpet av handlingsplanperioden gjennomføre interne revisjoner om smittevern, inkludert utarbeide en oppfølgingsplan. Dette gjelder også private leverandører av helsetjenester.​

​Samarbeid med FHI 

Senteret har eit nært samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og er involvert i fagutvikling på nasjonalt nivå, til dømes utarbeiding av faglege råd i handteringa av pasientar med antibiotikaresistente bakteriar samt som representantar i nasjonale referansegrupper og fagråd.

Sentrale punkt i vårt arbeid i 2022

Nettverk: RKS vil styrkje samarbeid mellom ulike nettverk. Vi planlegg fagdag smittevern for kommunane i Helse Fonna-regionen hausten 2022, andre regionar etter dette. Informasjon kjem fortløpande. 

Sjå meir informasjon om kurs og fagdagar

Infeksjonskontrollprogram: Bistå kommunane i arbeidet med utforming, kvalitetsforbetring og iverksetjing av infeksjonskontrollprogram (IKP).  RKS har etablert ei arbeidsgruppe som jobbar vidare med dette.

Sjå meir informasjon om infeksjonskontrollprogram

Ressursgruppe

RKS har oppretta ei ressursgruppe med representantar frå kommunar, føretak og nettverk for å sikre at tilbodet fortløpande vert tilpassa utfordringar og behov i regionen. 

Ressursgruppen sine medlemmer
Namn​
​Tittel, rolle
​Arbeidsstad
​Bård Kittang
​Spesialist i indremedisin og infeksjonssjukdommar, professor
​Bergen kommune, Enhet for sykehjemsmedisin, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen
​Laila Aarnes
​​ Smittevern 
​Helse Førde HF
​Ida Gaard
​Leiar, sjukepleiar
​Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna
​Marit Holsvik
​Sjukeheimslege
​Kvinnherad kommune
​Stefan Sudkamp
​Sjukeheimslege, Sør-Rogaland sykehjemsforum
​Stavanger kommune
​Gro Anita Lund
​Smittevernsjukepleiar
​Voss Herad
​Kathrine Sørum
​Fagsjukepleiar
​Sogndal kommune

Folkehelseinstituttet (FHI): Smittevern i institusjonar​

Fann du det du leita etter?