Om rehabilitering

Rehabilitering kjem frå dei latinske orda re-som betyr igjen, om, tilbake, på ny og habil- som betyr dugeleg, dyktig, kvalifisert og kompetent. Av dette kan ein forstå at ein person igjen skal bli i stand til å duge eller bli kompetent.

Føtter på tredemølle
Definisjon av rehabilitering

Den norske offisielle definisjonen står i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet (kap.2, § 3).

Endret ved forskrift 10 april 2018 nr. 556 (i kraft 1 mai 2018).

Den breie definisjonen inneber at brukarar, mange aktørar og profesjonar i og utanfor helsetenesta må samarbeide. 

Målet med rehabiliteringa

Den nasjonale strategiplanen for habilitering og rehabilitering 2008-2011, seier at målet med rehabiliteringsarbeidet "skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivå, hjelpe til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltakere i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv". 

For hjelpeapparatet handlar det om å bidra til endring og betring. Rehabilitering dreier seg om å hjelpe personen til å gjere ein innsats sjølv for økt funksjonsevne, redusert risiko og eit betre liv. Hjelpeapparatet si oppgåve er i tillegg til behandling, å veilede, motivere og strukturere.

Rehabiliteringsprosessen

I rehabiliteringsprosessen er det nødvendig å sette brukaren i sentrum og tenke heilheitleg. Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal utformes basert på tverrfaglig vurdering av den enkeltes behov og ressurser. Dette er fastslått internasjonalt gjennom «FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (Regjeringen i Helsedirektoratet 2015). Individuell plan og koordinator er viktige verktøy i rehabiliteringsprosessen.


Rehabiliteringstilbodet i spesialisthelsetenesta blir gitt både i helseføretaka, på avdelingar øyremerka rehabilitering og på ordinære sengeavdelingar, i private sjukehus og i private rehabiliteringsinstitusjonar. Rehabiliteringstilbodet blir gitt som døgn- eller dagopphald, poliklinisk eller ambulant. 

Forskriften blir forstått slik at hovudtyngda av habilitering og rehabilitering må skje der livet blir levd, og det vil sei i kommunane. Spesialisthelsetenesta skal sørgje for habilitering og rehabilitering som krev spesialisert kompetanse, og i tillegg gi råd og rettleiing og samarbeide med kommunane og andre aktørar.

Måleverktøy innen rehab

Rehabilitation Measures Database

Kilder

Helse Vest RHF: Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 -2020

Helsedirektoratet 2015. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet (2011/2012): Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. IS-1947 

Helse- og omsorgsdepartementet 2011: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Helse- og omsorgsdepartementet 2007-2008. Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011

Fann du det du leita etter?