Ny rapport frå RHABU om forskingsbasert kunnskap i habilitering

Ein føresetnad for at innbyggjarane skal få kunnskapsbaserte helsetenester av høg kvalitet er at tenestene utnytter tilgjengeleg kunnskap. Det krev at ny kunnskap er kjent og tilgjengeleg for arbeidstakarar og leiarar i habiliteringstenestene.

I forbindelse med dette har det vore gjennomført eit nasjonalt prosjekt der alle habiliteringstenestene for barn, ungdom og vaksne har svara på spørsmål om det å jobbe kunnskapsbasert. Prosjektet har vore leia frå RHABU og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering har delteke i prosjektgruppa.

Les heile rapporten her