Ny definisjon av habilitering og rehabilitering vart satt i kraft 1. mai 2018

I. mai vart ny definsijon av habilitering og rehabilitering satt i kraft, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3:


Den nye definisjonen har følgjande ordlyd:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

For meir informasjon visar vi til Helsedirektoratet og den elektroniske utgåva av veilederen om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinato