HELSENORGE

Ny artikkel publisert fra kompetansesenteret

Eksternt validerte prediksjonsmodellar av betring, forverring, arbeidsstatus og helserelatert livskvalitet for pasientar med langvarig utbredt smerte (CWP) og fibromyalgi (FM) i eit rehabiliteringsforløp er lite utforska.
Førsteforfattar Vegard Pihl Moen seiar at hensikta med denne studien var å utvikle prediksjonsmodellar og utforske modellanes eksterne validitet for nevnte utfallsmål blant ein stor pasientpopulasjon med CWP og FM. Det å bruke prediksjonsmodellar i klinisk praksis kan være eit nyttig beslutningsstøtteverktøy når vi i samråd med pasienten vurderer tiltak og kva ein kan vente av utfall. Resultata viser at prediksjonsmodellane genererte dårlege til utmerka prediksjoner av betring, forverring, arbeidsstatus og helserelatert livskvalitet. Helserelatert livskvalitet og arbeidstatus ved oppfølging kan i lik grad predikeres ved enkle prediksjonsmodellar, og såleis vere meir praktisk. For fleire detaljer, følg lenke til artikkel på Wiley Online Library.​​​