Nettverk og prosjekt

Nettverksbygging er ei av hovudoppgåvene ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, gitt i mandat frå Helse Vest: «Fokus på nettverksbygging i regionen er en måte å sikre regional forankring og at kompetanse- og fagutvikling skjer på tvers av helseføretaksgrensene og inkluderer private aktørar».