Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Forslag til ny lov - Tvangsbegrensningsloven

Utvalet som har utreda reglane for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren foreslår ein ny felles lov for all tvangsbruk

​Utvalet fikk i oppdrag å foreta ein samla gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglane om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utgreiinga viser at det er mogleg å etablere ei felles lov til erstatning for dei fire ulike regelsettene som gjeld i dag, og inneheld forslag til ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten (Tvangsbegrensningsloven).

Bjørn Roar Vagle, tidlegare leiar for Habiliteringstenesta for vaksne i Helse Stavanger har satt i utvalet. Han seiar at  at den nye loven om tvang vil gjere det lettare å vere vernepleier.

Du finn dokumentet her