Collage av sykehusbilder. Foto

Utviklingsplan 2035

Korleis skal vi løyse framtidas behov for spesialisthelsetenester og sikre pasientane våre gode tenester?

Utviklingsplan 2035 skal gi svar på dette. I planen skal vi peike på retninga  for utviklinga i sjukehuset, både dei nærmaste 4 åra og fram til 2035. Vi skal gje eit samla framtidsbilde og konkretisere mål og kva tiltak vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar.

Kva er ein utviklingsplan

Ein utviklingsplan skal peike ut ønska utvikling/retning for helseføretaket og kva tiltak som er nødvendige for å møte framtidas utfordringar og behov for helsetenester. Utviklingsplanen skal beskrive kva Helse Bergen skal tilby regionalt og nasjonalt, i eigne lokale og ambulant, og kva som skal til av innsatsfaktorar for å realisere dette.

Helse Bergen si plan skal behandlast av Helse Vest, som skal sjå han i samanheng med tilsvarande planar frå dei andre helseføretaka i regionen. Helse Vest skriv ein samla utviklingsplan for regionen, og denne skal igjen danne grunnlag for fornying av Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Alle helseføretak i Noreg skal lage utviklingsplanar.

Organisering av arbeidet

Prosjekteigar

Eivind Hansen, adm. direktør

Ansvarleg for utviklingsplanen

Clara Gjesdal, viseadm. direktør og forskings- og utviklingsdirektør

Styringsgruppe

Føretaksleiinga

Referansegruppe

Direktøren sitt arbeidsutval (ADAU)

Prosjektleiar

Ingvild Sunde, rådgivar, Strategi, organisasjon og leiing, Personal- og organisasjonsavdelinga

Prosjektgruppe

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling
Anne Mette Koch, seksjonsleiar, Fag og utdanning
Belen Vinuesa Birkenes, seksjonsleiar, Strategi, organisasjon og leiing
Helge Vidar Bergmann, prosjektleiar, Prosjektkontoret
Jorunn Egdetveit Esposito, controller, Økonomistyring
Kristin Blehr Patterson, konsulent, HMS-senteret
Lena Kleveland, rådgivar, Kommunikasjonsavdelinga
Mona Høgli, spesialrådgivar, Føretaksleiing sekretariat
Pål Ove Vadset, seksjonsleiar, Helsetenesteutvikling
Siw Ottesen Iversen, controller, Økonomistyring
Vetle Nordli Syverud, rådgivar, Forsking og innovasjon
Åsa Helena Hansson, rådgivar, E-helse
Vigdis Fjeld, føretakstillitsvald, NITO
Dag Einar Liland, brukarrepresentant, Brukarutvalet (FFO Tenner og helse)
Svein Nord Kristiansen, brukarrepresentant, Brukarutvalet (FFO LHL)

Nasjonale og regionale føringar

Nasjonal helse- og sjukehusplanHelse 2035 - Strategi for Helse Vest

Veileder til arbeidet med utviklingsplan (pdf)

Strategi og føringar i Helse Bergen

Strategi 2017-2022 - Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Prosjektdirektiv - Utviklingsplan Helse Bergen (pdf) 

Korleis jobbar vi med utviklingsplanen?

 1. Prosjektgruppa starta sitt arbeid

  I september 2017 hadde prosjektgruppa sitt første møte. Oppdraget deira er å utarbeide ein plan for korleis sjukehuset skal møte framtidig behov for helsetenester. Dette skal vere ein plan som ser alle innsatsfaktorar i samanheng.

  Prosjektdirektiv - Utviklingsplan Helse Bergen (pdf)
 2. Korleis er det ved sjukehusa i dag?

  I perioden mellom oktober 2017 og mars 2018 skal prosjektgruppa beskrive sjukehusets no-situasjon for pasientbehandling, pasienterfaringar, bemanning, kompetanse, forsking og innovasjon, organisasjon og leiing, økonomi, bygg, teknologi og utstyr og klima/miljø. I tillegg skal dei gje ei oversikt over kva overordna strategiar og føringar som gjeld, og korleis trendar vil påverke sjukehuset.

  Rettleiar for arbeidet med utviklingsplan (pdf)
 3. Involvering og deltaking frå sjukehuset

  Det er mange som er involvert i arbeidet med Helse Bergen si utviklingsplan. Prosjektgruppa har brei samansetjing frå stabsmiljøa i sjukehuset, vernetenesta, tillitsvalde og brukarrepresentantar. Utviklingsplanen vil vere tema på dei faste interne møta med tillitsvalde, vernetenesta, brukarutval og ungdomsråd. Vidare er leiarar og tilsette ved klinikkar og avdelingar involvert i arbeidsgrupper og referansegrupper.

 4. Samhandling og helse i framtida

  I februar og mars 2018 inviterer vi samarbeidspartnarar i kommunane og ved universitetet og høgskulane til arbeidsmøte der framtidas helsetenester er tema. Her vil vi diskutere utfordringar, moglegheiter for framtidas helsetilbod og moglege felles mål for vidare utvikling.

 5. Utviklingsplan ferdig

  I april og mai 2018 arbeidar prosjektgruppa med å samanfatte innspel, kvalitetssikre og forankre forslaga til utviklingsplanen. I juni skal utviklingsplanen vere klar for godkjenning frå Styret i Helse Bergen.

Aktuelle saker

 • 04.02.2018
  Korleis blir framtidas sjukehus?

  Ved Haukeland universitetssjukehus jobbar ei prosjektgruppe med sjukehuset sin utviklingsplan fram mot 2035. Kva er ein utviklingsplan og kvifor treng vi det?

 • 23.03.2017
  Framtida må planleggast no

  Det er ei rivande utvikling innan teknologi, behandlingsmetodar og dei forventningane pasientane har til tilbodet dei kan få på sjukehuset. Oppdraget vårt er å skape pasienten si helseteneste.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.