Collage av sykehusbilder. Foto

Utviklingsplan 2035

Korleis skal vi løyse framtidas behov for spesialisthelsetenester og sikre pasientane våre gode tenester?

Utviklingsplan 2035 skal gi svar på dette. I planen skal vi peike på retninga  for utviklinga i sjukehuset, både dei nærmaste 4 åra og fram til 2035. Vi skal gje eit samla framtidsbilde og konkretisere mål og kva tiltak vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar.

Utviklingsplan 2035 blei vedtatt av Styret i Helse Bergen 27.09.18:

Utviklingsplan 2035 - Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF (pdf)

Vedlegg 1- Prehospital plan (pdf) Vedlegg 2 - Planlagde investeringar 2018-2023 (pdf) Vedlegg 3 - Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035 (pdf)

Kva er ein utviklingsplan

Ein utviklingsplan skal peike ut ønska utvikling/retning for helseføretaket og kva tiltak som er nødvendige for å møte framtidas utfordringar og behov for helsetenester. Utviklingsplanen skal beskrive kva Helse Bergen skal tilby regionalt og nasjonalt, i eigne lokale og ambulant, og kva som skal til av innsatsfaktorar for å realisere dette.

Helse Bergen si plan sendast til Helse Vest som skal sjå han i samanheng med tilsvarande planar frå dei andre helseføretaka i regionen. Helse Vest skriv deretter ein samla utviklingsplan for regionen som igjen dannar grunnlag for fornying av Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Alle helseføretak i Noreg skal lage utviklingsplanar.

Organisering av arbeidet

Prosjekteigar

Eivind Hansen, adm. direktør

Ansvarleg for utviklingsplanen

Clara Gjesdal, viseadm. direktør og forskings- og utviklingsdirektør

Styringsgruppe

Føretaksleiinga

Referansegruppe

Direktøren sitt arbeidsutval (ADAU)

Prosjektleiar

Ingvild Sunde, rådgivar, Strategi, organisasjon og leiing, Personal- og organisasjonsavdelinga

Prosjektgruppe

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling
Anne Mette Koch, seksjonsleiar, Fag og utdanning
Belen Vinuesa Birkenes, seksjonsleiar, Strategi, organisasjon og leiing
Helge Vidar Bergmann, prosjektleiar, Prosjektkontoret
Jorunn Egdetveit Esposito, controller, Økonomistyring
Kristin Blehr Patterson, konsulent, HMS-senteret
Lena Kleveland, rådgivar, Kommunikasjonsavdelinga
Mona Høgli, spesialrådgivar, Føretaksleiing sekretariat
Pål Ove Vadset, seksjonsleiar, Helsetenesteutvikling
Siw Ottesen Iversen, controller, Økonomistyring
Vetle Nordli Syverud, rådgivar, Forsking og innovasjon
Åsa Helena Hansson, rådgivar, E-helse
Vigdis Fjeld, føretakstillitsvald, NITO
Dag Einar Liland, brukarrepresentant, Brukarutvalet (FFO Tenner og helse)
Svein Nord Kristiansen, brukarrepresentant, Brukarutvalet (FFO LHL)

Nasjonale og regionale føringar

Nasjonal helse- og sjukehusplanHelse 2035 - Strategi for Helse Vest

Veileder til arbeidet med utviklingsplan (pdf)

Strategi og føringar i Helse Bergen

Strategi 2017-2022 - Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Prosjektdirektiv - Utviklingsplan Helse Bergen (pdf)

Presentasjonar og oppsummeringar frå ulike arbeidsmøte


Møte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod

Arbeidsmøte I med føretakstillitsvalde (FTV) og føretakshovudverneombod (FHVO) 16. januar 2018 (pptx) Arbeidsmøte II med føretakstillitsvalde (FTV) og føretakshovudverneombod (FHVO) 31. januar 2018 (pptx)


Møte med universitet og høgskular

Arbeidsmøte med universitet og høgskular 13. februar 2018 (pptx)


Møte med klinikkar og avdelingar

Arbeidsmøte med klinikkar og avdelingar 14. og 16. mars 2018 (pptx)


Møte med kommunar og private/ideelle

Arbeidsmøte I med  kommunane og private/ideelle 6. februar 2018 (pdf) Arbeidsmøte II med  kommunane og private/ideelle 20. mars 2018 (pptx) Oppsummering diskusjon 1 - Førebygging, læring og meistring (pdf) Oppsummering diskusjon 2 - IKT-systema som ikkje snakkar saman (pdf)

Oppsummering diskusjon 3 - Psykiske helseutfordringar og rusavhengigheit - felles ansvar, felles strategi (pdf)

Møte om forsking og teknologi

Arbeidsmøte med forskning og teknologi 4. april 2018 (pptx)

Høyring og høyringssvar - utkast til Utviklingsplan 2035

Utviklingsplanen blir utarbeida i tråd med Sjukehusbygg sin rettleiar til arbeidet med utviklingsplan (pdf).

Utkastet til ein samla utviklingsplan for sjukehuset blei sendt på høyring til kommunanene og andre samabeidspartnarar 23. mai 2018.

Høyringsfristen er 6. juli for helseføretaka, utdanningsinstitusjonar og fleire, medan frista for kommunane og brukarutvala er 24. august.

Har du tankar eller innspel til Utviklingsplanen?
Send innspel til prosjektleiar Ingvild Sunde på e-post ingvild.sunde@helse-bergen.no

Innkomne høyringssvar per 6. juli

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet (pdf) Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Senter for ernæring og Programutvalg for ernæring (pdf) Sjukehusapoteka Vest HF (pdf) Sykehusinnkjøp divisjon Vest HF (pdf) Helse Førde HF (pdf) Helse Fonna (pdf) Lindås kommune (pdf)

Innkomne høyringssvar per 24. august

Bergen kommune (pdf) Vaksdal kommune (pdf) Regionrådet Nordhordland (pdf) Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (pdf) Tekna (pdf) Hjernerådet (pdf)

Interne høyringssvar per 27. august

Barne- og ungdomsklinikken (pdf) Bjørgvin DPS, Seksjon for eMeistring (pdf) Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for e-helse (pdf) Hjarteavdelinga (pdf) Medisinsk avdeling (pdf) Nevrokirurgisk avdeling (pdf) Nevrologisk avdeling v/ Ole-Bjørn Tysnes (pdf)

Nevrologisk avdeling v/ Kjell-Morten Myhr (pdf)

Nevrologisk avdeling v/ Lars Thomassen (pdf)

Korleis har vi jobba med utviklingsplanen?

 1. Prosjektgruppa starta sitt arbeid

  I september 2017 hadde prosjektgruppa sitt første møte. Oppdraget har vore å utarbeide ein plan for korleis sjukehuset skal møte framtidig behov for helsetenester, og som ser alle innsatsfaktorar i samanheng.

  Prosjektdirektiv - Utviklingsplan Helse Bergen (pdf)
 2. Korleis er det ved sjukehusa i dag?

  I perioden mellom oktober 2017 og mars 2018 jobba prosjektgruppa med å beskrive sjukehusets no-situasjon for pasientbehandling, pasienterfaringar, bemanning, kompetanse, forsking og innovasjon, organisasjon og leiing, økonomi, bygg, teknologi og utstyr og klima/miljø. I tillegg skulle dei gje ei oversikt over kva overordna strategiar og føringar som gjeld, og korleis trendar vil påverke sjukehuset.

  Rettleiar for arbeidet med utviklingsplan (pdf)
 3. Involvering og deltaking frå sjukehuset

  Det er mange som har vore involvert i arbeidet med Helse Bergen sin utviklingsplan. Prosjektgruppa har hatt brei samansetjing frå stabsmiljøa i sjukehuset, vernetenesta, tillitsvalde og brukarrepresentantar. Utviklingsplanen har vore tema på dei faste interne møta med tillitsvalde, vernetenesta, brukarutval og ungdomsråd. Vidare har leiarar og tilsette ved klinikkar og avdelingar vore involvert i arbeidsgrupper og referansegrupper.

  Sjå presentasjonar frå arbeidsmøte
 4. Samhandling og helse i framtida

  I februar og mars 2018 inviterte vi samarbeidspartnarar i kommunane og ved universitetet og høgskulane til arbeidsmøte der framtidas helsetenester var tema. Her diskuterte vi utfordringar og moglegheiter for framtidas helsetilbod, og moglege felles mål for vidare utvikling.

  Sjå presentasjonar frå arbeidsmøte
 5. Utviklingsplan ferdig

  I april og mai 2018 arbeida prosjektgruppa med å samanfatte innspel, kvalitetssikre og forankre forslaga til utviklingsplanen. Mot slutten av mai blei eit utkast av planen sendt til høyring i kommunane og andre eksterne samarbeidspartnarar. I september blei utviklingsplanen godkjent av Styret i Helse Bergen.

  Utviklingsplan 2035 - Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF (pdf)

Aktuelle saker

 • Gruppebilde Svein Gjedrem, Ingvild Sunde, Clara Gjesdal, Eivind Hansen. Foto
  01.10.2018
  Utviklingsplan 2035 vedtatt av Styret i Helse Bergen

  Fram mot 2035 skal sjukehuset ta hand om ei aldrande befolkning og ei sjukdomsutvikling som blant anna er prega av auke i samansette lidingar. Utviklingsplan 2035 peikar retning og viser kva grep vi må gjere.

 • Haukeland universitetssjukehus. Flyfoto
  09.07.2018
  Første runde med høyringssvar til Utviklingsplan 2035

  Den 6. juli gjekk første fristen ut for å sende høyringssvar til Utviklingsplan 2035 for Helse Bergen. Fristen gjaldt universitet, høgskolar og andre sjukehus og føretak i regionen inkludert dei private/ideelle.

 • Prosjektgruppen i arbeid. Foto
  28.05.2018
  Utviklingsplan 2035: Tid for høyring

  Helse Bergen lagar for tida sin første Utviklingsplan, slik som alle dei andre helseføretaka i Noreg. Vi skal gje eit samla bilde av utviklinga fram til 2035 og konkretisere kva grep vi må gjere for å møte framtidas behov og utfordringar. H...

 • Gruppebilde møte mellom teknologi og forskning. Foto
  16.04.2018
  Frå døgn til dag til e-konsultasjonar

  Spydspissar innan forsking og teknologi samla for å gje innspel til Utviklingsplan 2035 onsdag 4. april i Bikuben.

 • Møtedeltakere har pause. Foto
  22.03.2018
  Sjukehus 24/7

  Slik førebur vi oss på framtida: Å tenkje organisering og arbeidsprosessar når vi byggjer nytt, endra opningstider, førebygging, eit forvaltningsnivå og sist, men ikkje minst - ha tru på pasienten! 

 • Daniel Hage på scenen. Foto
  08.02.2018
  – Vi må dempe befolkningas behov for helsetenester

  Det var samhandlingsekspert Daniel Haga sin hovudbodskap til tilsette i kommunar og sjukehus då Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus saman hadde invitert til arbeidsmøte tysdag.

 • Gutt på undersøkingsbenk og sjukepleiar. Foto
  04.02.2018
  Korleis blir framtidas sjukehus?

  Ved Haukeland universitetssjukehus jobbar ei prosjektgruppe med sjukehuset sin utviklingsplan fram mot 2035. Kva er ein utviklingsplan og kvifor treng vi det?

 • Gruppebilde tilsette i trapp. Foto
  23.03.2017
  Framtida må planleggast no

  Det er ei rivande utvikling innan teknologi, behandlingsmetodar og dei forventningane pasientane har til tilbodet dei kan få på sjukehuset. Oppdraget vårt er å skape pasienten si helseteneste.

Fann du det du leita etter?