HELSENORGE

Pressemelding

Frå og med 1. mars 2019 avvikla alle heføretaka i Helse Vest praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar.

Luftambulanse på helikopterdekk. Foto

Helse Vest har avvikla praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar. Vi ber om at pressen ikkje ring sjukehuset for å få slike opplysningar.

Enkeltavdelingar på sjukehuset vil heller ikkje kunne gi opplysningar om helsetilstanden til pasientar og skal ikkje kontaktast direkte.

Sjukehusa i Helse Vest vil ikkje stadfeste eller gi opplysingar til media om pasienten er innlagt eller om helsetilstanden. Dette gjeld alle sjukehus og behandlingsstader i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen.

Alle pasientar har rett til vern mot spreiing av opplysningar om personlege og helsemessige forhold. Det gjeld også personar som er utsett for ulukker eller valdshandlingar som blir omtalt i media. 

Vi har stor forståing for media si rolle og behov for å informere befolkninga i saker av offentleg interesse, men ivaretaking av teieplikt og personvern må gå framfor media sitt informasjonsbehov. Dei regionale personvernomboda påpeikar at opplysningane som i dag blir gitt til media bør handterast som personopplysningar omfatta av personvernforordninga og lovfesta teieplikt.

På ulukkesstaden har politiet ansvar for å gi informasjon til media, som tidlegare. Sjukehusa tar jamleg i mot pasientar i saker der politiet er involvert. I desse sakene er media si interesse ofte stor. Politiet gjer eigne vurderingar av kva informasjon dei kan og ønskjer å dele med media i slike saker. Helsepersonell har teieplikt også overfor politiet, med nokre få unnatak. Politiet får derfor berre opplysningar om pasient frå sjukehuset der det er heimel i lov for å gi slik informasjon. 

Informasjon frå sjukehuset ved større hendingar

Ved større ulukker med mange skadde, terrorhendingar, naturkatastrofar og liknande vil kriseleiing i det aktuelle helseføretak samarbeide med politiet om kva informasjon ein kan gi til media. Det vil vere naturleg at ein for eksempel kan gi informasjon som kor mange skadde det er og kva type skader det generelt sett blir gitt behandling for avhengig av hendinga. Tilstand på enkeltpasientar vil av omsyn til personvernet ikkje bli gitt.

Ved generelle spørsmål ta kontakt med Kommunikasjonsavdelinga på telefon ​ 55 97 60 00

For spørsmål knytta til policy

Helse Vest: Bente Aae, kommunikasjonsdirektør, telefon:  41 53 38 07
Helse Bergen: Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør, telefon:  90 13 37 71

Kommunikasjonsavdelinga

Telefon: 55 97 60 00  - kvardagar kl. 08.00-15.30 
Vakttelefon: 95 89 04 45  - utanom vanleg kontortid. 
Vi har heimevakt og er ikkje til stades på sjukehuset. Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida.
 
Ved feil på nettsida eller ved behov for rettleiing, send e-post til ​Kommunikasjonsavdelinga: info@helse-bergen.no​

Nyttige lenker for media: 

Fritak frå teieplikta (doc) Retningslinjer for media på sjukehuset