Pasientbehandling

Pasientrekneskap 2017:

Nokre pasientar blir innlagt på sjukehuset, andre får dagbehandling og dei fleste møter til avtalte enkelttimar for undersøking, behandling eller kontroll. Til saman vart dette rundt 870 000 pasientmøte i 2017. 

legeskrin barn.foto
I 2017 hadde vi omlag 870 000 pasientmøte.

Nøkkeltal

 • 870 000 pasientmøte
 • 5314 fødslar
 • 42576 operasjonar utført
 • 11,6 millionar laboratorieanalysar

Pasientmøta fordeler seg slik:

Somatikk
 • Sum døgnopphald: 75 746
 • Sum dagopphald: 24 854
 • Polikliniske konsultasjonar: 538 893
Psykisk helsevern for vaksne:
 • Utskrivingar, døgnbehandling: 3891
 • Polikliniske konsultasjonar: 87 612
Psykisk helsevern for barn og unge:
 • Utskrivingar, døgnbehandling: 356
 • Polikliniske konsultasjonar: 59 531

Tverrfagleg spesialisert rusbehandling:

 • Opphaldsdøgn: 18 673
 • Polikliniske konsultasjonar: 57 504

Til saman om lag 870 000 pasientmøte.

Våre tilsette

Alle pasientmøte inkluderer ein eller fleire tilsette. På Haukeland er det om lag 12 300 tilsette. 75 prosent er kvinner og 25 prosent er menn.

Nøkkeltal tilsette: 

 • 12 285 tilsette
 • 75 prosent kvinner og 25 prosent menn

Fann du det du leita etter?