Pasientrekneskap 2017:

Opplæring av pasientar og pårørande

I opplæringa av pasientar og pårørande er målet at du skal bli sjølvstendig, føle deg trygg og klare å meistre eige liv. I 2017 fekk 3154 pasientar og pårørande opplæring hos oss.

undervisning i gruppe.foto
Kompetanse om eigen sjukdom og tilstand er ein føresetnad for å gjere rette val og meistre sjukdom eller funksjonsnedsetjing.

Nøkkeltal

  • I 2017 fekk 3154 pasientar og pårørande opplæring hos oss. 

Kompetanse om eigen sjukdom og tilstand er ein føresetnad for å gjere rette val og meistre sjukdom eller funksjonsnedsetjing. Omfanget av kroniske sjukdommar aukar i Noreg og stadig fleire menneske lever med plager som ikkje kan lækjast. I arbeidet med opplæring av pasientar og pårørande er det eit mål å fremme sjølvstende, tryggleik og evne til å meistre eige liv.

I all pasientopplæring er det eit viktig mål å trekkje inn erfaringsbasert kunnskap og den erfaringa som brukarorganisasjonane har.

Helse Bergen har tett samarbeid med brukarutval og brukarorganisasjonar. I samarbeid med SAFO og FFO er det utvikla og gjennomført kurs for brukarar som skal bidra i kursverksemd.

Opplæring av pasientar og pårørande går i stor grad føre seg i dei ulike avdelingane på sjukehuset og er ein integrert del av behandlinga, både i éin-til-éin samanheng og i grupper. Til dømes har psykiatrien lang tradisjon i å bruke gruppebaserte tiltak som ein del av behandlinga, og det blir gjennomført mange gruppebaserte opplæringstilbod til pasientar og pårørande på dei distriktspsykiatriske sentra (DPS`a). Haukeland har også eit Lærings- og meistringssenter i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sjukehus. ​


Fann du det du leita etter?