pasient og personell i prat på benk.foto

Pasientrekneskap 2017

​I 2017 hadde Haukeland universitetssjukehus eit budsjett på om lag 11, 8 milliardar kroner.

Av desse pengane brukte vi 11 milliardar til drift og 790 millionar kroner på nytt medisinsk utstyr og nye bygg. Mottaksklinikken vart offisielt opna i 2017 og er no i full drift. Barne- og ungdomssjukehuset byggetrinn 1 vart sluttført ved årsskiftet 2016/2017. Byggesteg 2 er i full gang og skal stå ferdig i 2023.

Sjå årsmeldinga

Sjå årsrekneskapen


Dette skjedde i 2017

 • utdanning.fotoUtdanning

  Medarbeidarane er den viktigaste ressursen Helse Bergen har. Ei stor utfordring for føretaket er å tiltrekkje, rekruttere, utvikle, bruke og behalde medarbeidarar med rett kompetanse.

 • medisinskrin barn.fotoPasientbehandling

  Nokre pasientar blir innlagt på sjukehuset, andre får dagbehandling og dei fleste møter til avtalte enkelttimar for undersøking, behandling eller kontroll. Til saman vart dette rundt 870 000 pasientmøte i 2017. 

 • labprøver.fotoForsking

  Gjennom forskinga vår sikrar vi deg stadig betre og meir moderne behandling. Vi har Noregs nest største medisinske og helsefaglege forskingsmiljø.

 • undervisning i gruppe. fotoOpplæring av pasientar og pårørande

  I opplæringa av pasientar og pårørande er målet at du skal bli sjølvstendig, føle deg trygg og klare å meistre eige liv. I 2017 fekk 3154 pasientar og pårørande opplæring hos oss.

Fann du det du leita etter?