pasient og personell i prat på benk.foto

Pasientrekneskap 2017

​I 2017 hadde Haukeland universitetssjukehus eit budsjett på om lag 11, 8 milliardar kroner.

Av desse pengane brukte vi 11 milliardar til drift og 790 millionar kroner på nytt medisinsk utstyr og nye bygg. Mottaksklinikken vart offisielt opna i 2017 og er no i full drift. Barne- og ungdomssjukehuset byggetrinn 1 vart sluttført ved årsskiftet 2016/2017. Byggesteg 2 er i full gang og skal stå ferdig i 2023.

Sjå årsmeldinga

Sjå årsrekneskapen


Dette skjedde i 2017

 • Utdanning

  Medarbeidarane er den viktigaste ressursen Helse Bergen har. Ei stor utfordring for føretaket er å tiltrekkje, rekruttere, utvikle, bruke og behalde medarbeidarar med rett kompetanse.

 • Pasientbehandling

  Nokre pasientar blir innlagt på sjukehuset, andre får dagbehandling og dei fleste møter til avtalte enkelttimar for undersøking, behandling eller kontroll. Til saman vart dette rundt 870 000 pasientmøte i 2017. 

 • Forsking

  Gjennom forskinga vår sikrar vi deg stadig betre og meir moderne behandling. Vi har Noregs nest største medisinske og helsefaglege forskingsmiljø.

 • Opplæring av pasientar og pårørande

  I opplæringa av pasientar og pårørande er målet at du skal bli sjølvstendig, føle deg trygg og klare å meistre eige liv. I 2017 fekk 3154 pasientar og pårørande opplæring hos oss.

Fann du det du leita etter?