Kompetansestrategien til Helse Bergen

Medarbeidarane er den viktigaste ressursen Helse Bergen har. Kompetansestrategien til Helse Bergen skal gi retning for korleis føretaket skal vedlikehalde, utvikle og tilpasse kompetansesamansetninga i framtida.

Strategien opererer med eit perspektiv mot 2030. 

Kompetansestrategien (pdf) 

Hovudmålsettinga er å sikre rett kompetanse på rett stad til rett tid og bidra til ei berekraftig helseteneste. 

Vår viktigaste strategiske utfordring er evna vår til å tiltrekkje, rekruttere, utvikle, bruke og behalde medarbeidarar med rett kompetanse.

Fem innsatsområder i strategien 


  1. Læring utvikling og forsking
  2. Rekruttere og behalde medarbeidarar
  3. Brukarmedverknad
  4. Kapasitet og oppgåveløysing
  5. Samhandling


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.