Studentar i sjukehuset

Det er svært viktig for helsetjenesten at studenter innen de helsefaglige profesjonene kan opprettholde normal studieprogresjon, så langt det lar seg gjøre, både for å sikre rekruttering av tilstrekkelig helsepersonell og for å hindre at vi får etterslep på helt nødvendig pasientnær praksis og klinisk undervisning.

Beredskapsledelsen i Helse Bergen har bestemt at det fremdeles vil bli gjennomføre planlagt praksis/klinisk undervisning i sykehuset, selv om det nå er økt smitte i samfunnet og smittevernstiltak er strammet inn. Dette gjelder studenter fra våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner:

Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), VID vitenskapelige høgskole (VID) samt videregående skoler og fagskoler som HUS har avtale med.

Vi minner om retningslinjer som skal benyttes i forbindelse med studentaktivitet:

Studenter omfattes av de samme retningslinjer som helsepersonell og skal følge samme regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. En antatt ikke-smittsom, frisk student skal ikke behandles på andre måter enn en antatt ikke-smittsom, frisk ansatt.

Digital veiledning og vurdering av studenter
Fra 6.november skal det gjennomføres digital veiledning og vurdering av studenter i Helse Bergen, dette for å redusere antall fysiske møtepunkt. Det betyr at praksislærere fra høgskolene ikke skal komme på sykehuset for å delta i veiledning og vurdering – se retningslinje/veileder som er utarbeidet i et samarbeid mellom sykehuset og høgskolene.

Situasjonen med studenter i praksis/klinisk undervisning i Helse Bergen følges tett og er oppe som fast sak i Beredskapsledelsen ved HUS, samt i ukentlige digitale møtepunkt med UiB, HVL og VID.

Hvis det er spørsmål eller behov for endringer i planlagt studentaktivitet kan det tas kontakt med FOU, Seksjon fag og utdanning ved Hilde.Nesse@helse-bergen.no eller Vibeke.Irgens@helse-bergen.no


Oppdatert informasjon om detaljer rundt studentaktivitet i sykehuset blir lagt ut på intranettsiden «Studenter».

Det ligger også ute informasjon om studentaktiveiet på helse-bergen.no