HELSENORGE

Snart opnar Region Nordhordland Helsehus

Onsdag 2. mars flyttar BUP Nordhordland som første eining inn i nye Region Nordhordland Helsehus (RNH) i Knarvik. Totalt seks avdelingar frå Helse Bergen skal inn i nybygget, der samarbeid på tvers av tenester og nivå skal gi betre tenester for innbyggarane.

Region Nordhordland Helsehus
Det nye Region Nordhordland Helsehus ligg i Kvassnesvegen 40 i Knarvik.

Målet med Region Nordhordland Helsehus er å leggje til rette for brukarvennlege, berekraftige og framtidsretta løysingar for innbyggarane i Nordhordland. Ein samlar kommunale, interkommunale og spesialiserte helsetenester i nybygget, og samarbeidet skal gi betre helse og tryggleik for innbyggarane, og bidra til rekruttering og auka kompetanse innan helse- og omsorgssektoren.


Det er kommunane i regionen som eig bygget som ligg i Kvassnesvegen 40 i Knarvik.


Helse Bergen skal ha fleire tenester i bygget:

• Vaksenpsykiatrisk poliklinikk
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Nordhordland
• Hudpoliklinikk
• Dialyseeining
• Laboratorium og blodprøvetaking
• Ambulansestasjon

I tillegg vil Avdeling for rusmedisin leggje til rette for tilgang til sine polikliniske og ambulante tenester i bygget, og avansert Heimesjukehus for barn vil koble seg opp mot dei andre tenestene i bygget.


Kjem nærmare innbyggarane

- Med innflytting i Region Nordhordland Helsehus flyttar Helse Bergen nokre  av tenestene sine nærare ut til der folk i regionen bur. Vi legg til rette for det utadvendte sjukehuset, eit av måla i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Nokre av tenestene er nye som laboratoriet, medan andre er vidareutvikling av tenester Helse Bergen allereie har hatt i regionen, som dialyse og hudpoliklinkk. I Region Nordhordland Helsehus samlokaliserer vi tenester til barn og unge frå både kommune og spesialisthelseteneste i same etasje, det same gjer vi med tenester innan psykisk helsevern for vaksne. Med dette tek vi enda eit steg på vegen mot heilskapleg og samanhengande helse- og omsorgstenester til beste for pasientane, seier Møgster.
 


I bygget blir tenestene fordelte slik:

1. Etasje: Legevakt, ambulanse, fysio- og ergoterapi, kantine, garderobar og felles funksjonar

2. Etasje: Fastlegekontor, psykologkontor, ØHD – sengepost, dialyse, hudpoliklinikk, laboratorium og areal til legespesialistar/avtalespesialistar

3. Etasje: Tannklinikk, helsestasjon og jordmor, PPT

4. Etasje: Barnevern (kommune) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (HB)

5. Etasje: Psykisk helse og rus (kommune), Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (Bjørgvin DPS, HB)

6. Etasje: Kunnskapssenter, møterom, musikkterapi, treningsrom


Sterke fagmiljø

- Denne samlokaliseringa legg godt til rette for å skape sterke fagmiljø og ei felles satsing på fag- og tenesteutvikling, læring og rekruttering av nødvendig kompetanse til regionen. Saman med kommunane i regionen, er vi med i eit prosjekt som skal leggje til rette for fag- og tenesteutvikling i Helsehuset, seier Randi-Luise Møgster.


Les meir om Region Nordhordland helsehus

Sjå dronefilm frå Region Nordhordland Helsehus