HELSENORGE

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest


Det er oppnemnd nye styre i helseføretaka på Vestlandet i føretaksmøte 23. februar 2022.

Agnes Landstad, styreleiar i Helse Vest RHF ser fram til samarbeidet med styra i helseføretaka: - Vi har klare styringsmål for sjukehusa på Vestlandet og kompetansen i styra skal nyttast til god styring og utvikling, for å sørge for at tenestene våre er berekraftige og framtidsretta. 

Styret i Helse Vest RHF har lagt vekt på ulike føringar og moment i valet av styremedlemmer i  helseføretaka på Vestlandet. Mellom anna slår Helseføretakslova fast at det skal leggjast vekt på legitimitet i befolkninga. Styret skal til saman inneha den naudsynte kompetansen til å ivareta oppdraget og ansvaret styret er pålagt gjennom lovgiving og av eigar.
 
Styra i Helse Stavanger HF, Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Helse Fonna HF har 11 medlemmer kvar der sju er eigaroppnemnde medan fire er valde av og blant dei tilsette. Styret i Sjukehusapoteka Vest HF har ni medlemmer, der seks er eigaroppnemnde og tre medlemmer er valde av og blant dei tilsette.

Dette er dei eigaroppnemnde styremedlemmane i styra i Helse Vest frå 23. februar:

Helse Bergen HF

Styreleiar                           Terje Breivik

Nestleiar                            Signy Midtbø Riisnes

                                             Rolf Martin Tande

                                             Bente Enehaug-Rebnord

                                             Kjeld Zacho Jørgensen

                                             Per Morten Sandset

                                             Hilde Christiansen

Helse Førde HF

Styreleiar                           Ole Gunnar Krakhellen

Nestleiar                            Anne Sissel Faugstad

                                             Aud Ingrid Espeland

                                             Reidar Sandal

                                             Thomas Vingen Vedeld

                                             Marit Hermansen

                                             Ivar Eriksen

 

Helse Fonna HF

Styreleiar                           Petter Steen jr.

Nestleiar                            Brian Bjordal

                                             Ingvill Skogseth

                                             Anne Sissel Faugstad

                                             Kjersti Follesø

                                             Helga Arianson

                                             Per Karlsen

 

Helse Stavanger HF

Styreleiar                           Bjørn Erikstein

Nestleiar                            Christine Sagen Helgø

                                             Nina Langeland

                                             Hege Ebeltoft

                                             Unn Therese Omdal

                                             Knut Vassbø

                                             Ivar Eriksen

 

Sjukehusapoteka Vest HF

Styreleiar                           Trude Marit Risnes

Nestleiar                            Olav Klausen

                                             Arve Varden

                                             Helle Schøyen

                                             Clara Beate Gram Gjesdal

                                             Ola Jøsendal

 

​