Ny studie viser når gutter og jenter i Norge kommer i puberteten

Vekststudien i Bergen 2 har kartlagt når norske barn normalt kommer i puberteten. Nå er resultatene klare.

ungdommer ser i kamera.foto
Foto: Colourbox

Kunnskap om pubertetsutviklingen blant norske barn har vært svært begrenset. Flere studier fra både Europa og USA har de siste 30 årene vist en nedadgående trend i tidspunktet for pubertetsstart hos jenter, men at alderen for første menstruasjon er stabil. Om det foreligger en tilsvarende endring for guttene har vært usikkert. Vi har altså ikke visst når barn i Norge kommer i puberteten. Inntil nå. PhD-kandidatene Ingvild Særvold Bruserud og Ninnie Oehme har arbeidet med dataene fra Vekststudien i Bergen 2 som ledes av professor/overlege Pétur B. Júlíusson. Bruserud skriver i sin doktorgrad om resultatene knyttet til jentene i studien, mens Oehme skriver om guttene.

Tidligere menstruasjon

Gjennomsnittsalder for første menstruasjon har holdt seg stabil like over 13 år siden 1950-tallet i Norge. Siden den første Vekststudien i Bergen (Vekststudien i Bergen 1, 2003 til 2006) ser vi nå at alder for første menstruasjon for jentene med norsk opprinnelse har gått ned med ca. 2,8 måneder. Nedgangen ser ikke ut til å kunne forklares av endring i andel jenter med overvekt mellom de to studiene. 

- Nedgangen er ikke dramatisk, og alderen for første menstruasjon blant de norske jentene er fremdeles rundt 13 år. Likevel er det interessante funn fordi man ikke vet hvorfor denne endringen i pubertetsalder skjer, eller om dette er en trend som vi fortsette. Derfor ville det være interessant å følge opp disse funnene med videre forskning, sier Ingvild Særvold Bruserud.

Nå har hun sammen med forskerteamet altså funnet ut når jenter vanligvis starter å komme i puberteten.

- Pubertetsstart defineres av brystutvikling hos jenter. Gjennomsnittlig alder for begynnende brystutvikling hos jentene, dvs pubertetsstart, ble funnet 10,4 år, mens gjennomsnittlig alder for pubesbehåring 10,9 år. For første menstruasjon fant man altså en median alder på 12,7 år.

For guttene i studien ser man at gjennomsnittsalderen ved normal pubertetsstart er 11,7 år. For guttene defineres pubertetsstart av økende testikkelvolum.

- Resultatene våre viser at pubertetsutviklingen hos både guttene og jentene i stor grad sammenfaller med funn fra andre Nord-Europeiske land, sier Ninnie Oehme.

Ny metode har gitt ny kunnskap

Mangelen på data om pubertet henger trolig sammen med at man må gjøre en fysisk undersøkelse av brystene hos jentene og testiklene hos guttene, noe som kan oppleves som intimt og rart for barn og ungdommer. Testikkelvolum og brystutvikling måles vanligvis ved observasjon og palpasjon (ved at en undersøker ved å føle med hendene og fingrene). I mange år har man fulgt et system som ble utviklet på 50-tallet. Disse metodene er vist å være subjektive, og spesielt utfordrende hos jenter med overvekt og fedme fordi man feilaktig kan vurdere fettvev som brystvev.

- I Vekststudien i Bergen 2 har vi brukt ultralyd for å vurdere bryst- og testikkelutvikling. Hos jentene har man i tillegg brukt tradisjonell palpasjon og observasjon. Bruk av ultralyd for å undersøke brystutvikling på et så stort antall friske jenter er aldri blitt gjort tidligere, og den referansen som nå er utviklet med utgangspunkt i ultralydundersøkelsene er den første, sier Bruserud. 

Les mer:

References for Ultrasound Staging of Breast Maturation, Tanner Breast Staging, Pubic Hair, and Menarche in Norwegian Girls (The Journal of clinical endocrinology & metabolism) Reference data for testicular volume measured with ultrasound and pubic hair in Norwegian boys are comparable with Northern European populations (Wiley Online Library)

Sammensatte årsaker

Årsakene til tidligere pubertetsstart er trolig sammensatte, men økt forekomst av overvekt og fedme og kjemikalier i omgivelsene som kan ha hormonlignende virkning (miljøgifter) er mulige faktorer.

- Tidlig pubertetsstart har vært assosiert med flere uheldige helsekonsekvenser, blant annet kreft, kardiovaskulær sykdom og psykososiale problemer. Gjennom denne studien har vi funnet hva som er normal pubertetsutvikling hos norske barn. Da kan vi også vite når utviklingen avviker fra normalen og må følges opp, sier Bruserud.

Dersom jentene begynner å få bryster før de er 8 år, eller gutter kommer i puberteten før de er 9 år gamle, bør de undersøkes av lege. I de aller fleste tilfeller er disse barna bare tidlig ute, men man må utelukke andre årsaker knyttet til sykdom. Det finnes muligheter for å behandle både for tidlig og for sein pubertet.

For mer informasjon, kontakt: