Lettar på besøksforbodet frå laurdag 6. juni

Sjukehuset kjem til å opne opp for besøk frå laurdag 6. juni. Med den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet, vurderer vi det som trygt å igjen tillate besøk. Det betyr at fleire pasientar som ønskjer besøk, kan få besøk. Men vi må framleis tenkje på smittevernet.

par på barsel.foto
 
-  Vi er glade for at vi no kan opne opp for at fleire pasientar kan få besøk av sine nære og kjære medan dei er på sjukehuset. Samstundes må vi framleis ha restriksjonar for å hindre at verken pasientar, tilsette eller besøkande blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. Dei besøkande må framleis ta kontakt med aktuell avdeling for å planlegge besøket, og vi vil stille spørsmål til alle besøkande for å vurdere om dei er ein smitterisiko. Dette gjer vi for å sørge for at det framleis er trygt å kome til sjukehuset. Og dersom smittepresset aukar, kan vi måtte innføre strengare restriksjonar igjen, seier Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør i Helse Bergen.

Reglar for besøk på sjukehuset 

 • Dersom du er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon skal du ikkje kome på besøk  
 • Avtal besøket med aktuell avdeling 
 • Avtalte besøk bør om mogleg gjennomførast i sjukehuset si gjeldande visittid
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei kjem til sjukehuset, også ved besøk utandørs
 • Besøkande bør gå direkte til og frå pasientrommet. Dersom pasienten ikkje ligg på einerom, kan besøk tilretteleggjast i besøksrom e.l.
 • Besøkande skal halde avstand (minst 1 meter) til tilsette og andre pasientar enn den dei besøker, og til andre pasientar sine besøkande 
 • Besøkande bør som hovudregel også halde avstand (minst 1 meter) til den dei besøker, unntak er mellom husstandsmedlemmer
 • Besøkande skal ikkje ta med mat eller nytte kjøken i sjukehuset
 • Pasienten skal utføre handhygiene når dei besøkande forlét rommet
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei forlét sjukehuset
 • Besøkande som får symptomer på covid-19 med påfølgande prøvetaking, skal opplyse at dei har vore på besøk i sjukehuset som del av smittesporinga


Kor mange som kan vere på besøk samtidig, og kor lenge eit besøk kan vare, vil variere frå pasient til pasient og avdeling til avdeling. Det avheng mellom anna av om pasienten har einerom eller ikkje. 

Vi vil spesielt leggje til rette for besøk til dei som er kritisk sjuke eller døyande, pasientar med langvarige opphald, når pasient eller pårørande er barn eller for ein partnar i forbindelse med fødsel og barselstid. 

Pasienthotellet opnar no opp for pårørande som vanleg, og dei kan bu saman med pasienten på hotellrommet.