HELSENORGE

Kan påvise kreftrisiko i ufødde barn

Forskarar ved Mohn kreftforskningslaboratorium på Haukeland universitetssjukehus har funne ein genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos eit foster. Funnet kan leggje grunnlag for ny kreftbehandling i framtida.

Det er forskar og laboratorieleiar, Stian Knappskog (t.v), og professor og overlege, Per Eystein Lønning, som er pådrivarane bak den nye studien.

Resultatet av forskinga blei denne veka publisert i Annals of Internal Medicine, eit av USAs mest anerkjende medisinske tidsskrift.

Studien omfattar meir enn 6.000 kvinner og er støtta av mellom anna Kreftforeningen. Forskarar ved Radiumhospitalet og NTNU i Trondheim har også bidrege.

Forskarane har fokusert på brystkreft type 1-genet, også kalla BRCA1. Det er kjent at mutasjonar i dette genet gir auka risiko for arveleg eggstokkreft og brystkreft.

No har dei også funne ein ny type feil i det same genet. I nokre tilfelle kan den nye genfeilen, som gir auka risiko for eggstokkreft, påvisast allereie hos fosteret.

VG hadde tirsdag 16. januar ein lengre artikkel om temaet - les meir om studien her.