Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

Her finn du informasjon om timeavtaler og besøksreglar på sjukehuset.

Vi ynskjer at alle pasientar skal møte til tildelt time ved sjukehuset, men det finst unntak.

Om du har ny-oppståtte symptom på luftvegsinfeksjon eller av andre grunner ikkje kan møte til timen din, må du gi beskjed til sjukehuset så snart som mogeleg. Du kan melde frå via helsenorge.no eller telefon til avdelinga. Du finn kontaktinformasjon i innkallingsbrevet ditt).

Symptom på luftvegsinfeksjon kan være snue, feber, hoste, sår hals eller nedsett allmenntilstand.

Mu​nnbind i offentlege områder 

Bergen og omegnskommunane innførde fredag 19. november​ munnbindpåbod på offentlege stader innandørs. Påbodet gjeld frå mandag 22. november. Dette gjeld blant anna kollektivtrafikk, drosjar, butikkar og kjøpesenter der det er risiko for at du ikkje kan halde ein meter avstand
 
Vi ber difor om at du nyttar mundbind i våre offentlege område som til dømes foajeen i Sentralblokka, venterom, i heisar og i rulletrapper.​

Nokre pasientar treng følgje når dei skal til time på sjukehuset, eller besøk om dei er innlagde. Barn og unge treng ofte ha med seg ein eller to føresette. Av omsyn til andre pasientar og smittevern er det nødvendig med nokre reglar.

Følgje

Pasientar som har behov for det kan ha med seg ein person ved polikliniske konsultasjonar eller når dei møter til innlegging. For å få god plass til alle pasientane, og ta i vare omsynet til smittevern og personvern, kan kvar pasient berre ha med seg ein person. Barn og unge kan ha med seg begge føresette på poliklinisk konsultasjon, men ved innleggingar må dette avtalast individuelt med avdelinga.

Besøk

Pasientar som er innlagde på sjukehuset kan få besøk, og sjukehuset skal legge til rette for dette. Vi oppmodar generelt pasientar og pårørande til å vurdere om besøket kan vente til pasienten kjem heim.

Du må vere frisk for å komme på besøk og du må følgje anbefalinga om å nytte munnbind i våre offentlege område når du ikkje kan halde ein meter avstand
Det er ikkje lenger naudsynt å avtale besøk i visittida med avdelinga på førehand. 

Det er ikkje overordna reglar for kor mange som kan besøke pasienten, eller kor lenge dei kan vere på besøk i visittida. Dette vil variere etter situasjon og kva lokalar som er tilgjengelege. Det vil til dømes vere enklare med besøk på einerom enn i dei tilfella der pasienten deler rom med andre.

Før du kjem på besøk må du gjere deg kjent med gjeldande regler:

  • Du må ikkje komme på besøk om du er i karantene
  • Du må ikkje ha nyleg oppståtte symptom på luftvegsinfeksjon, omgangssjuke eller liknande
  • Du må følge vanlege smittevernreglar som å ha god handhygiene
  • Du bør helst komme i visitttida, men kan og kome til andre tider etter avtale med avdelinga

Sjå og gjeldande nasjonale reglar på Helsedirektoratet sine nettsider