Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

Under koronavirus-epidemien har vi restriksjonar på besøk i sjukehuset for å hindre smitte. I tillegg må alle pasientar fylle ut skjema 3 dager før dei kjem til sjukehuset (lenke til skjema lenger ned på denne nettsida)

Bruk av munnbind

Bergen kommune har innført reglar for bruk av munnbind i offentleg rom. Dette gjeld også Helse Bergen, men berre dei delene av føretaket si verksemd som føregår i Bergen kommune - som for eks. Haukeland universitetssjukehus. 

Her er regelen at du skal bruke munnbind når det ikkje er mogleg å oppretthalde ein meters avstand. Ver førebudd og ha med deg munnbind når du skal på sjukehuset.

Reglane gjeld ikkje dei delene av føretaket som held til i andre kommunar, som for eks.
Voss sjukehus og Kysthospitalet. 


Besøk på sjukehuset etter avtale

Vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-epidemien. Hvis du skal på besøk på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande besøksrutinar.

Reglar for besøk på sjukehuset: 

 • Du kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon
 • Alle besøk skal avtalast med aktuell avdeling på førehand
 • 1-2 besøkande om gongen
 • Max. 30 minuttar per besøk
 • Besøk skal skje i visittid
 • Du kan ikkje kome på besøk om du er i heimekarantene
 • Du kan ikkje kome på besøk medan du ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte
 • Har du vore på utanlandsreise, kan du ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei kjem til sjukehuset, også ved besøk utandørs
 • Besøkande bør gå direkte til og frå pasientrommet. Dersom pasienten ikkje ligg på einerom, kan besøk tilretteleggjast i besøksrom e.l.
 • Besøkande skal halde avstand (minst 1 meter) til tilsette, til andre pasientar enn den dei besøker, og til andre pasientar sine besøkande 
 • Besøkande bør som hovudregel også halde avstand (minst 1 meter) til den dei besøker, unntak er mellom husstandsmedlemmer
 • Besøkande skal ikkje ta med mat eller nytte kjøkken i sjukehuset
 • Pasienten skal utføre handhygiene når dei besøkande forlét rommet
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei forlét sjukehuset
 • Besøkande som får symptom på covid-19 med påfølgande prøvetaking, skal opplyse om at dei har vore på besøk i sjukehuset som del av smittesporinga

Vi vil spesielt leggje til rette for besøk til dei som er kritisk sjuke eller døyande, pasientar med langvarige opphald, når pasient eller pårørande er barn, eller for ein partnar i forbindelse med føde- og barselstid. 


 


Pasientar med timeavtale

Før du kjem til timen, vil vi kartleggje om du kan vere smitta av koronaviruset. Derfor må alle pasientar fylle ut skjema 3 dagar før timen

Kun pasienter som har særskilt behov, for eksempel barn eller skrøpelege, kan ha med seg følge til timen. Det er kun lov å ha med ein (1) pårørande eller følgeperson til avtalt time. 

Pasientar må fylle ut skjema 3 dagar før dei kjem til timen

Vi ber deg om å fylle ut skjemaet på helsenorge.no 3 dagar før timen. Du vil få tilsendt lenke til denne sida på SMS. 

Fyll ut skjema på helsenorge.no

Dette krev at du har oppretta brukar på helsenorge.no og at du har gitt fullt samtykke. Dersom du ikkje kjem inn på eller får til å fylle ut skjemaet, 
kan du kontakte HELFO på telefon: 23 32 70 00

Dersom du ikkje får fyllt ut skjemaet, kan du likevel møte til timen din dersom du ikkje har symptom. Både du og eventuell følgjeperson vil bli stilt kontrollspørsmåla ved oppmøte.
 
Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt. 

Du treng ikkje svare på skjemaet når du skal ha telefon - eller videokonsultasjon. 

Kontrollspørsmål når du kjem til timen

Når du møter opp til timen vil vi stille deg, og eventuelt din følgjeperson, dei same kontrollspørsmåla ein gong til. Husk å berekne tid til dette før timen.
Her er spørsmåla (pdf) 
 • Dersom du svarer nei på alle spørsmåla vil timen bli gjennomført som planlagt.
 • Dersom du svarer ja på eitt eller fleire av spørsmåla, vil ansvarleg behandlar (lege, psykolog eller annan) vurdere om du skal få gjennomført timen, eller om den må utsetjast.
 • Dersom behandlaren meiner at timen kan gjennomførast ved telefon eller video, vil du få tilbod om dette.

Treng du følgje til timen?

Under koronavirus-epidemien ønsker vi minst mulig folk inn i sjukehuset for å hindre smitte. Kun pasienter som har særskilt behov, for eksempel barn eller skrøpelege, kan ha med seg følge til timen. Det er kun lov å ha med ein (1) pårørande eller følgeperson til avtalt time. 

Dersom timen blir utsett

På grunn av koronavirus-epidemien kan timen din bli endra. Du vil då bli kontakta av oss per telefon eller brev. Dersom du er uroleg eller opplever forverring i tilstanden din medan du ventar på ny time, må du ta kontakt med avdelinga der du skal møte (sjå innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

Konsultasjon per telefon eller video kan erstatte fysisk time

For deg som ikkje treng fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomførast per telefon eller video. Du vil få nærmare informasjon om dette dersom det er aktuelt.

Blodprøvetaking ved luftvegssymptom, inkludert uavklart koronatest


Barn og vaksne med luftvegssymptom, inkludert dei som ventar på prøvesvar på koronatest, og som er tilvist oss for blodprøvetaking, skal nytte blodprøvetakingseininga i Ulriksdal Helsepark (timebestilling).
Timebestilling for blodprøvetaking i Ulriksdal Helsepark, må avtalast på førehand på telefon: 55 97 31 00 .

Rekvisisjon sendast elektronisk som vanleg. Pasientar tilvist frå Haraldsplass eller frå legekontor utan elektronisk rekvirering, må ha med papirrekvisisjon.

Meir informasjon om korona

Meir om korona-situasjonen på våre nettsider helse-bergen.no/korona

In English