Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen

Under koronavirus-epidemien har vi restriksjonar på sjukehuset for å hindre smitte. I tillegg må alle pasientar fylle ut skjema 3 dager før dei kjem til sjukehuset. Lenke til skjema finn du her. 

Information in English and other languages 

Sjekkliste før du skal til time

Før du kjem til sjukehuset vil vi kartleggje om du kan vere smitta av koronaviruset. Tre dagar før timen får du tilsendt lenke til denne sida på SMS. Det er viktig at du no går inn på helsenorge.no for å svare på sjekklista. 


Dersom du ikkje får fyllt ut skjemaet, kan du likevel møte til timen din dersom du ikkje har symptom. Både du og eventuell følgjeperson vil bli stilt kontrollspørsmåla ved oppmøte.
 
Dersom du svarer ja på eit eller fleire av spørsmåla må du snarast kontakte sjukehuset for å sikre at timen din kan gjennomførast på ein måte som er sikker for deg og andre. 

Kontrollspørsmål når du kjem til timen 

Når du møter opp til timen vil vi stille deg, og eventuelt din følgjeperson, dei same kontrollspørsmåla ein gong til. Husk å berekne tid til dette før timen. 

 • Dersom du svarer nei på alle spørsmåla vil timen bli gjennomført som planlagt.
 • Dersom du svarer ja på eitt eller fleire av spørsmåla, vil ansvarleg behandlar (lege, psykolog eller annan) vurdere om du skal få gjennomført timen, eller om den må utsetjast.
 • Dersom behandlaren meiner at timen kan gjennomførast ved telefon eller video, vil du få tilbod om dette. 

Treng du følgje til timen? 

Under koronavirus-epidemien ønsker vi minst mulig folk inn i sjukehuset for å hindre smitte. Kun pasienter som har særskilt behov, for eksempel barn eller skrøpelege, kan ha med seg følge til timen. Det er kun lov å ha med ein (1) pårørande eller følgeperson til avtalt time. 

Besøk på sjukehuset etter avtale 

Besøksstopp vart oppheva 22. februar, men vi har fortsatt begrensingar på besøk grunna koronavirus-epidemien. Hvis du skal på besøk på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande besøksrutinar. 

Reglar for besøk på sjukehuset: 
 • Du kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon 
 • Alle besøk skal avtalast med aktuell avdeling på førehand 
 • 1-2 besøkande om gongen 
 • Max. 30 minuttar per besøk 
 • Besøk skal skje i visittid 
 • Du kan ikkje kome på besøk om du er i heimekarantene 
 • Du kan ikkje kome på besøk medan du ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte 
 • Har du vore på utanlandsreise, kan du ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst 
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei kjem til sjukehuset, også ved besøk utandørs
 • Besøkande bør gå direkte til og frå pasientrommet. 
 • Dersom pasienten ikkje ligg på einerom, kan besøk tilretteleggjast i besøksrom e.l. 
 • Besøkande skal halde avstand (minst 1 meter) til tilsette, til andre pasientar enn den dei besøker, og til andre pasientar sine besøkande 
 • Besøkande bør som hovudregel også halde avstand (minst 1 meter) til den dei besøker, unntak er mellom husstandsmedlemmer 
 • Pasienten skal utføre handhygiene når dei besøkande forlét rommet 
 • Besøkande skal utføre handhygiene når dei forlét sjukehuset 
 • Besøkande som får symptom på covid-19 med påfølgande prøvetaking, skal opplyse om at dei har vore på besøk i sjukehuset som del av smittesporinga 
Vi vil spesielt leggje til rette for besøk til dei som er kritisk sjuke eller døyande, pasientar med langvarige opphald, når pasient eller pårørande er barn, eller for ein partnar i forbindelse med føde- og barselstid. 

Om munnbind og avstand

For pasienter, pårørande og besøkande gjeld Folkehelseinstituttet sine generelle anbefalingar om bruk av munnbind i offentlege rom. Ein er oppmoda om å bruke munnbind i stuasjonar der ein ikkje kan halde ein meters avstand, men det er ikkje noko påbod om bruk av munnbind på sjukehuset. 

Tilsette i pasientnært arbeid bør bruke munnbind der tilstrekkeleg avstand ikkje er mogeleg. 

Om avstand
Frå 25. mars gjeld eit råd i samfunnet om at alle bør halde to meter avstand til andre - der du kan. Tometers-reglen gjeld eigentleg ikkje i sjukehus, men vi oppfordrar likevel alle til å halde god avstand til andre når du er på sjukehuset.

Vi ber deg komme til timen du er tildelt

Den planlagde aktiviteten ved sjukehuset er trappa opp, og tilstrøyminga av pasientar med covid-19 har flata ut. Vi bruker mykje ressursar på å legge til rette for trygge konsultasjonar og har svært strenge rutinar for smittevern for å hindre at pasientar blir smitta eller kan smitte andre på sjukehuset under koronavirus-epidemien. Mange pasientar er i eit behandlingsforløp, og det er viktig at desse ikkje får unødige avbrot i si behandling. Derfor ber vi deg å møte til timen du er tildelt, så lenge du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon ( sjå sjekklista). 

Dersom timen blir utsett 

På grunn av koronavirus-epidemien kan timen din bli endra. Du vil då bli kontakta av oss per telefon eller brev. Dersom du er uroleg eller opplever forverring i tilstanden din medan du ventar på ny time, må du ta kontakt med avdelinga der du skal møte (sjå innkallingsbrev), eller med fastlegen din. 

Konsultasjon per telefon eller video kan erstatte fysisk time 

For deg som ikkje treng fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomførast per telefon eller video. Du vil få nærmare informasjon om dette dersom det er aktuelt.

Blodprøvetaking ved luftvegssymptom, inkludert uavklart koronatest 

Barn og vaksne med luftvegssymptom, inkludert dei som ventar på prøvesvar på koronatest, og som er tilvist oss for blodprøvetaking, skal nytte blodprøvetakingseininga i Ulriksdal Helsepark (timebestilling). 

Timebestilling for blodprøvetaking i Ulriksdal Helsepark, må avtalast på førehand på telefon:55 97 31 00. Rekvisisjon sendast elektronisk som vanleg. Pasientar tilvist frå Haraldsplass eller frå legekontor utan elektronisk rekvirering, må ha med papirrekvisisjon.  

Meir informasjon om korona 

Meir om korona-situasjonen på våre nettsider helse-bergen.no/korona 

In English