HELSENORGE

Endrar tiltak etter mutert koronavirus

Helsetjenesten skal være godt forberedt – også når det gjelder nye varianter av koronavirus.

på intesiv m munnbind.foto

I tråd med endringer i anbefalinger fra FHI endrer Helse Vest sine vurderinger og tiltak når det gjelder forekomst av nye varianter av koronavirus.

Pasienter

Erfaring tilsier at allerede etablerte tiltak i helsetjenesten er adekvate også når det gjelder håndtering av pasienter med nye varianter av sars-CoV-2. Det er m.a.o ikke behov for særskilte smitteverntiltak overfor pasienter med engelsk, sørafrikansk eller brasiliansk variant av koronavirus. Vanlig prescreening av både akutte og elektive pasienter sammen med andre etablerte tiltak som vi kjenner godt, gjelder selv om det nå er påvist nye varianter av koronaviruset i vårt område. 

Ansatte

Ansatte som har oppholdt seg i områder med høy forekomst av smitte/nye varianter av virus definert som områder med risikonivå 4 og 5, bør testes før retur til jobb. De trenger ikke å avvente negativ test før tiltredelse. Risiko områder er de såkalte ‘Ring 1’ og ‘Ring 2’ kommunene, dette oppdateres jevnlig på Regjeringens nettsider.

Foretakene og sykehusene i Helse Vest bør forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt.
Årvåkenhet og tidlig identifisering av tilfeller av sars-CoV-2 hos pasienter og ansatte er avgjørende for å håndtere og begrense omfang av utbrudd i helseinstitusjon. Ha lav terskel for testing og vurder bred teststrategi rundt utbrudd.

Munnbind

Utvidet bruk av munnbind i sykehus: I alle situasjoner der det ikke kan opprettholdes en meter avstand skal ansatte benytte munnbind. Polikliniske pasienter og besøkende bør benytte munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Tiltaket gjelder til 14.02.21. Etter dette vises til regionale anbefalinger for utvidet munnbindbruk.
Ingen endringer når det gjelder rutiner for bruk av åndedrettsvern. Følg etablerte lokale rutiner.

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om covid-19 fra FHI.

  1. Håndtering av pasienter med ulike varianter av sars-CoV-2 er de samme. Det er med andre ord ikke behov for spesielle smitteverntiltak ovenfor pasienter med engelsk variant.

  2. Det er ikke behov for noen ekstra smitteverntiltak når pasienter fra Viken, Oslo eller andre områder som har den engelske varianten, er til poliklinisk undersøkelse eller innlegges i sykehus. Det er heller ikke behov for ekstra testing med påfølgende isolering når pasienter fra Viken og Oslo innlegges i sykehus. Det anbefales at sykehusene følger sine vanlige rutiner for disse pasientene. 

  3. Dersom en identifiser et tilfelle med sars-CoV-2 i sykehus, er tidlig identifisering av andre sars-CoV-2-tilfeller blant ansatte eller pasienter avgjørende for å begrense omfang av et utbrudd.

  4. Teststrategi vurderes lokalt utfra informasjon om mulige berøringspunkter mellom ansatte og mellom pasienter, som for eks.  enheter som deler personell, har felles oppholds- og pauserom o.l.). For mer informasjon, se: Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd.

  5. Når helsepersonell pendler mellom områder med høy insidens (risikonivå 4 og 5) og lav insidens (risikonivå 2 eller lavere), kan ukentlig testing tilbys.

Helsetjenesten bør som normalt forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt og ha økt årvåkenhet inkludert lav terskel for testing.