HELSENORGE

Duplikate SMS-meldingar til pasientar

Onsdag 19. mai er det ved ein feil sendt ut fleire like SMSar frå Haukeland universitetssjukehus til fleire pasientar. Dette gjaldt påminning om time.

Feilen gjorde at det blei sendt ut mange duplikate meldingar om samme time frå sjukehuset. Feilen gjaldt i hovudsak pasientar med time 21.mai 2021. Tenesten skal no fungere som normalt, men det kan vere noko etterslep frå leverandør. Vi beklager dei ulemper og usikkerheit dette har ført til for våre pasientar.