HELSENORGE

Barne- og ungdomsklinikken hever aldersgrensen

Fra 1. januar 2021 skal alle 15-åringer henvises til, tas imot og behandles ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette er første steg i en trinnvis heving av aldersgrensen ved BUK. Fra 2023 vil alle pasienter under 18 år behandles i Glasblokkene.

Glasblokkene.

- Ved å heve aldersgrensen skal vi sikre et helhetlig, tilpasset og sammenhengende tilbud til de unge, sier klinikkdirektør Ansgar Berg.

- Helsetilbudet denne pasientgruppen får i dag, er ikke alltid godt nok tilpasset deres behov.

Alle under 18 år skal samles i BUK

Helse Bergen har vedtatt at alle barn og unge under 18 år skal samles i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK). Dette er i tråd med Forskrift om barn i sykehus. I dag følger BUK noen av ungdommene på poliklinikken til 18 år, men for de fleste diagnoser overføres alle inneliggende pasienter til voksenavdelingene (unntatt diabetes, epilepsi og IBD) ved 15 års alder.
I 2017 leverte prosjektet Ungdomsmedisin sin rapport, der var alle aktuelle voksenavdelinger involvert.
Basert på denne rapporten, og på dagens pasientaktivitet og demografisk utvikling,  har BUK laget en implementeringsplan for pasientgruppene 15-17 år.

Heving av aldersgrensene vil gjennomføres etter følgende modell:
2021: 15- åringene
2022: 16- åringene
2023: 17- åringene

Fra 2023 vil vi alle pasienter under 18 år behandles i Glasblokkene.

Det betyr at fra 1. januar 2021 skal alle 15-åringer – med noen unntak -  henvises til, tas imot og behandles ved Barne- og ungdomsklinikken.

Unntakene

Det vil ikke bli endringer i mottak av kritisk syke barn, unge med traumer og rus – og intoksikerte pasienter. Disse vil som vanlig tas imot i akuttmottaket (Mottaksklinikken).
Noen diagnosegrupper vil fortsatt behandles i samarbeid med voksenavdelingene.

Hvorfor er ungdomsmedisin så viktig?

Rapporten fra prosjekt Ungdomsmedisin pekte på at ungdommer eller unge voksne med fysiske eller psykiske helseproblemer er mer utsatt for helseproblemer senere i livet – og har større risiko for å falle ut av arbeidslivet. Den sa også at dårlig planlagte overganger fra barne- til voksenavdelinger assosieres med økt risiko for dårlig behandlingsetterlevelse og komplikasjoner.
Ungdom har også aldersbestemte rettigheter knyttet til informasjon, medvirkning, spesiell tilrettelegging og et undervisningstilbud tilpasset alder og utvikling.

- En ungdomsvennlig helsetjeneste må tilpasses unge menneskers aldersbestemte og individuelle utfordringer, og legge til rette for langsiktig helsemessig oppfølging, understreker Berg.

- Tilbudet til de unge skal være basert på beste tilgjengelige fagkunnskap, det skal involvere pasientene, være samordnet og preget av kontinuitet, og ha særskilt fokus på overgang til oppfølging i voksenenheter. Når tilbudet ikke er godt nok tilpasset, blir unge underforbrukere av helsetjenester, og vi leverer ikke godt nok på alle kvalitetskriteriene som er nevnt over.

Ved å gjøre overføringen av pasienter trinnvis over tre år, får Barne- og ungdomsklinikken tid til å bygge kompetanse på ungdomsmedisin og «nye» medisinske problemstillinger.

- Det gir oss tid til å videreutvikle gode tjenester for ungdom, og det gir oss også tid til å utarbeide overgangsforløp i samarbeid med voksenavdelingene, påpeker Berg.