Auka brukarmedverknad i helseforskinga

Brukarane har fått langt sterkare medverknad i forskinga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018". Tre av 18 forskingsprosjekt i rapporten kjem frå Helse Bergen.

I 2018 gjekk 68 prosent av prosjekta som blir finansiert av dei regionale helseføretaka til prosjekt der brukarane deltek. Det er ei tredobling frå 20 prosent brukardeltaking i 2014.

Rapporten presenterer 18 aktuelle forskingsprosjekt frå spesialisthelsetenesta i Noreg, saman med nøkkeltal for forsking i spesialisthelsetenesta. Tre av desse er frå Helse Bergen:

Alt som piper er ikkje astmaGir håp til pasienter med autoimmune sykdommerHøyt blodtrykk mer skadelig for kvinnehjertet


Les heile rapporten "Forsking og innovasjon til pasientens beste" (PDF)