HELSENORGE

Ofte stilte spørsmål Norsk pandemiregister

Vi får mange spørsmål og her finner du svar på de vi får flest av:

Pasient innlegges kveldstid/natt og rtg thorax tas første påfølgende dag, kan dette registreres som RTG thorax ved innkomst?

Svar: Ja, så lenge det er tatt innen 24 timer fra innkomst

Pasient innlegges kveld/natt og det startes antibiotika ved visitt første påfølgende dag, skal det registreres i feltet «antibiotika ordinert ved innleggelse»?

Svar: Antibiotika startet innen 24 timer etter innkomst kan registreres som «Antibiotika ordinert ved innleggelse»

Skal barn registreres?

Svar: Alle som har positiv SARS-CoV2 test skal registreres, også når det er barn

I NIR skal «beredskapsskjemaet» fylles ut allerede ved mistanke, men jeg trodde bare påvist smitte skulle registreres i Pandemiregisteret. Hva er riktig?

Svar: Beredskapsskjemaet i NIR registreres uavhengig av registrering i pandemiregisteret. I Pandemiregisteret skal kun pasienter med positiv test registreres.
Er det mistanke om Covid-19 hos en pasient, så må pasienten testes. Dersom testresultat er positiv skal den inn i pandemiregister. Er den negativ skal den ikke inn i pandemiregisteret

Finnes det en papirversjon for både pandemi- og utskrivningsskjema?

Svar: Ja. Linken til papirversjon finnes i innrapporteringsløsningen på startsiden og på nettsiden vår

Skal alle positiv Covid 19 pasienter inn i Pandemiregisteret uansett hvilken avdeling de ligger på, også de på intensiv?  Slik at noen blir registrert i begge register?

Svar: Alle pasienter som har testet positivt for SARS-CoV2 skal inn i pandemiregister, uansett hvilken avdeling de ligger på. Dette gjelder også for dem som ligger på intensiv. Det vil si at noen blir registrert i begge registre.

Hvordan registreres pasientene som først ble innlagt i sengepost og så blir overflyttet til intensiv? De blir jo først registrert i Pandemiregisteret med innleggelses-skjema utfylt. Må en da videre fylle ut utskrivnings-skjemaet? Ser at det er en utskrivningsmulighet til annet HF, men ikke til intensivavdeling. Når de overflyttes til intensiv, der koronasmitten gjør at pasienten trenger intensivbehandling, fyller vi vel ut «beredskapsskjema»?

Svar: Pasientene skal registreres i begge registre.
Pasienten skal registreres i Norsk pandemiregister (pandemiskjema) så snart en SARS-CoV2 positiv test foreligger. Dette må gjøres uavhengig om pasient ligger på sengepost eller intensiv. Om pasient trenger intensivbehandling under oppholdet skal beredskapsskjema i NIR fylles ut i tillegg.  Utskrivningsskjema skal fylles ut ved utskriving fra sykehus.
Når pasient først er kommet inn i Pandemiregister (inklusjonskriteriet positiv SARS-CoV2) må løpe med pandemiskjema og utskrivningsskjema følges

Pasient har vært isolert i et døgn etter innleggelse. Skal det krysses av for JA «Er pasienten isolert fra innkomst» selv om isolasjonen ble opphevet etter kort tid?

Svar: Ja, fordi pasient var isolert ved innkomst

Pasient er kommet hjem for 3 uker siden og begynte å få symptomer siste tiden i karantene og trengte så sykehusinnleggelse. Hva skal krysses av i spørsmål «Har pasienten siste 14 dager vært på reise utenfor Norge?»

Svar: NEI, fordi det har gått mer enn 14 dager

Jeg er også noe usikker rundt Akutt respirasjonssvikt og ordet «akutt». Hva menes med dette?

Svar: Med «akutt» menes om pasient er dårligere i respirasjon eller i sirkulasjon enn han er til vanlig

Gjelder krav til rapportering inne 24 timer også helger?

Svar: Ingen forskjell på rapportering på hverdag/helg/helligdager

Hva betyr den 24 timers regelen?

Svar: Det betyr at registering skal skje så raskt som mulig, men senest innen 24 timer fra innleggelse (eller positiv prøve dersom prøve tas senere under innleggelsen) og senest innen 24 timer fra utskrivelse.

Pasienten dør. Skal utskrivningsskjema fylles ut?

Svar: Ja, utskrivningsskjema skal fylles ut. Siste spørsmålet i utskrivningsskjema er om pasienten skrives ut i live eller død.

De som havner på intensiv skal de ha Beredskapsskjema + intensivskjema + pandemiskjema – korrekt?

Svar: Pandemiskjema + beredskapsskjema + intensivskjema + utskrivingsskjema

Respirasjonsfrekvensen er uregelmessig og legen angir 16-23, hva skal vi velge da?

Svar: Velg gjennomsnitt, det er ikke mulig å registrere bindestrek

Slik jeg forstår det kan pasienter reservere seg mot å bli registrert i Pandemiregisteret. Dette er så klart et viktig personvernhensyn vi må ta. Hvordan fungerer dette i praksis?

Svar: Registeret baserer på reservasjonsrett. Dvs at pasienter automatisk blir registrert i Norsk pandemiregister og ikke trenger å samtykke. Derimot kan pasienter reservere seg mot å være i dette register.


Mer informasjon finner du på nettsiden til Norsk pandemiregister:

https://helse-bergen.no/norsk-pandemiregister https://helse-bergen.no/norsk-pandemiregister#rett-til-innsyn-retting-sletting-og-reservasjon https://helse-bergen.no/seksjon/norsk_pandemiregister/Documents/Reservasjon_pandemiregister.pdfFann du det du leita etter?