Norsk MS-veileder

I samarbeid med MS-forbundet og helsepersonell med spisskompetanse fra alle deler av landet utarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) en norsk veileder om MS.

​​​​Helsepersonell praterHensikten med veilederen er å gi helsepersonell og personer med MS/deres pårørende relevant og nyttig kunnskap. Et mål med veilederen er også å bidra til at de med MS møter en helsetjeneste som gir et tilbud som er oppdatert og av god kvalitet, uavhengig av deres bosted. Siden MS-sykdommen arter seg ulikt fra person til person, omfatter veilederen et vidt spekter av tema, også en del informasjon som bare er relevant for noen. ​​

S​toff som er ferdig utarbeidet,​ publiseres fortløpende. Underpunkter i innholdsfortegnelsen som ikke inneholder tilhørende tekst enda, er ikke klikkbare og står med svart skrift.

Vi hører gjerne fra deg.

Send oss dine tilbakemeldinger og kommentarer: tori.smedal@helse-bergen.no


 

Norsk MS-veileder:

1. Om MS

2. Symptomer ved MS, og behandlingsforløp

2.1 MS-attakk, behandlingsforløp 
2.2 Motoriske symptomer, behandlingsforløp
  2.2.1 Gange- og balanseproblemer
  2.2.2 Arm- og håndprobl​emer
  2.2.3 Spastisitet
2.3 Ikke-motoriske symptomer, behandlingsforløp​​
  2.3.1 SynsforstyrrelserNY
  2.3.2 Fatigue
  2.3.3 Blære- og tarmforstyrrelser 
  2.3.4 Kognitive endringer
  2.3.5 Smerter
  2.3.6 Angst og depresjon
    2.3.6.1 Angst
   2.3.6.2 Depresjon NY
  2.3.7 Søvnproblemer
  2.3.8 Seksuallivsproblemer
  2.3.9 S​pråk- tale- og svelgeproblemer
  2.3.10 Lunge- og respirasjonsproblemer​​ NY

3. Forebyggende behandling

3.1 Generelt om forebyggende behandling ​​
  3.1.1 Medikamenter
3.2 Forebyggende behandling ved graviditet og amming

4. Oppfølging

​4.1 Oppfølging av mennesker med nydiagnostisert MS 
4.2 Oppfølging i et livsløpsperspektiv REV​​
4.3 Rollen til aktuelle yrkesgrupper/ulike steder for oppfølging
  4.3.1 Fastlegen
  4.3.2 Kommunal helse- og omsorgstjeneste
    4.3.2.1 Hjemmesykepleie
    4.3.2.2 Hjemmehjelp/miljøarbeidertjeneste
    4.3.2.3 Omsorgsbolig
  4.3.3 Nevrolog /nevrologisk poliklinikk REV​​
    4.3.3.1 Polikl​inikk sjekkliste
  4.3.4 Sykepleier
    4.3.4.1 MS-sykepleier 
     4.3.4.2 Uroterapeut  REV​​
  4.3.5 Fysioterapeut REV​​
  4.3.6 Sosionom REV​​
  4.3.7 Ergoterapeut
  4.3.8 Psykolog
    4.3.8.1 Klinisk psykolog
    4.3.8.2 Nevropsykolog
  4.3.9 Logoped
  4.3.10 Klinisk ernæringsfysiolog
  4.3.11 Synspedagog​​  

5. Rehabilitering

​​5.1 Generelt om rehabilitering REV
5.2 MS og arbeid REV
5.3 Tilrettelegging av arbeidsplassen
5.4 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten REV
5.5 Oversikt over rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten REV

6. Å leve med MS

6.1 Generelt om å leve med MS  REV​​
  6.1.1 Hvordan kan kronisk sykdom oppleves? 
    6.1.1.1 Behov for omstilling 
    6.1.1.2 Normale psykiske reaksjoner ved MS NY
  6.1.2 Mestring av kronisk uforutsigbar sykdom 
  6.1.3 Hvem skal vite om MS og når skal det fortelles? 
6.2 Familie
  6.2.1 Samliv
  6.2.2 Graviditet og amming ved MS
  6.2.3 Hvilken oppfølgning kan pårørende få?
  6.2.4 Barn som pårørende ​

7. Livsstils- og miljøfaktorer

7.1 Vitamin D 
7.2 Flerumettede fettsyrer
7.3 Røyking
7.4 Epstein-Barr virus
7.5 Kosthold
7.6 Stress
7.7 Andre miljø.- og livsstilsfaktorer
7.8 Trening og fysisk aktivitet
7.9 Komplementær og alternativ behandling
7.10 Fritid og ferie 

8. Rettigheter

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom REV
8.2 Andre ytelser som kan være relevante REV
8.3 Individuell plan og koordinator
8.4 Rett til fornyet vurdering REV
8.5 Rett til fritt behandlingsvalg NY og REV
 8.6 Brukermedvirkning 
  8.6.​1 Deltakelse i valg av medikament
8.7 Brukerstyrt personlig assistanse
8.8. MS-forbundet i Norge (Nettverk og informasjon) REV

9. Barn og unge med MS

​9.1 Barn og unge ​med MS
​9.2 Barn og unge med MS; kognitive og psykososiale aspekter NY

10. Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Register, Retningslinje og Nasjonal standard

10.1 Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose REV
10.2 Norsk MS-register & -biobank
10.3 Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose REV
10.4 Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging ved multippel sklerose REV


Se overs​ikt over bidragsyterne til veilederen


Prosjektgruppen ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose har bestått av leder for MS-kompetansetjenesten overlege/professor Lars Bø, MS-sykepleier Anne Britt Rundhovde Skår MSc og prosjektleder fysioterapeut Tori Smedal PhD, men også andre ved kompetansetjenesten har deltatt i ulike faser.


Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, i tillegg til stor egeninnsats fra bidragsyterne.Les omtale av ny norsk MS-veileder i Dagens Medisin 8.6.2016


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.