Om Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

LKG-registeret skal sikre at barn født med leppe-kjeve-ganespalte får best mulig behandling og oppfølging.

logo: LKG-registeret

LKG-registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, regulert av Helseregisterloven, Personopplysningsloven og Helsepersonelloven. Registeret har fra 2011 brukt Norsk helsenett og plattformen Medisinske Registreringssystem (MRS).

Registeret samler data fra alle kirurgiske behandlinger som gjøres fra barnet er nyfødt til voksen alder. De forskjellige faggruppene i behandlingsteamet registrerer data ved bestemte alderstrinn for å følge barnets/ungdommens utvikling. Registeret inneholder informasjon om barnas behandling og utvikling fra diagnosen stilles i spedbarnsalder til voksen alder.

Behandlingsforløpet går over mange år og er avhengig av spaltetype og barnets generelle utvikling. Et godt register er avhengig av komplette nasjonale data, tilstrekkelig datamengde og oppfølging til ung voksen alder.

Bakgrunn

I oktober 2010 fikk Helse Vest og Helse Sør-Øst i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte.

I Sosial- og helsedirektoratets rapport «Tilbudet til pasienter med leppe-kjeve-ganespalte», herunder «velocardiofacialt syndrom – faglig gjennomgang» fra 2007 ble grunnlaget lagt for etablering av LKG-registeret.

Registerets formål

  • Å sikre barn født med leppe-kjeve-ganespalte best mulig behandling og oppfølging.
  • Å sikre entydig registrering og datainnsamling fra behandlingen av pasienter med LKG i Norge.
  • At behandlingsteamene skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til forbedringsarbeid.
  • Å registrere om pasientgruppen og foresatte føler seg ivaretatt.
  • Å legge til rette for å kunne sammenligne behandling og resultat mellom behandlingsteam.
  • Å legge til rette for forskning.

Vedtekter

Vedtektene for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (okt 2017)

Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet skal ha brukerrepresentasjon og bred geografisk faglig forankring.  

Nasjonale medisinske kvalitetsregister

LKG-registeret er en del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregister. På www.kvalitetsregistre.no kan du lese mer om formålet med registrene og om jus, personvern, lovverk og datatrygghet. Her finner du også oversikt over alle de nasjonale registrene med resultat.

Faglig styringsgruppe

De to behandlingsteamene for leppe-kjeve-ganespalte i Norge representert ved fagrådet for registeret, har det faglige ansvaret.

  • Behandlingsteamene er knyttet til de plastikkirurgiske avdelingene ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus.
  • Helse Bergen v/Klinikkdirektør for Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus er registeransvarlig/databehandlingsansvarlig.
  • I henhold til de generelle vedtektene for medisinske kvalitetsregistre, skal det i styret være representanter fra alle fire regionale helseforetak. Når man i dette styret kun tar inn to er det på bakgrunn av at all kirurgisk behandling av leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til Helse Sør-Øst og Helse Vest. Imidlertid må styringsgruppen ta landsomfattende hensyn (henviser til vedtekter for LKG-registeret av 27.11-2012).
  • Nye vedtekter ble ferdigstilt i 2017.

Konsesjon

Konsesjon fra Datatilsynet ble gitt i oktober 2010.

Datainnsamling startet 1. januar 2011, med inklusjon av barn med leppe-kjeve-ganespalte henvist til kirurgisk behandling. Barn født fra og med denne dato blir invitert til deltagelse. Registrering er basert på skriftlig samtykke. Konsesjonen er gitt uten tidsbegrensning.

Etter at GDPR og forskrift om medisinske kvalitetsregistre trådte i kraft er hjemmelsgrunnlaget: GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav e, artikkel 9 nr. 2 bokstav j og forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Fann du det du leita etter?