Helsenorge

Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre

Den nye forskriften skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke medisinske kvalitetsregistre.

​Den nye forskriften for medisinske kvalitetsregistre ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 21.juni 2019. Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til å melde inn relevante opplysninger til de nasjonale kvalitetsregistrene. God datakvalitet og høy dekningsgrad er helt avgjørende for at registrene skal bli gode og fungere etter hensikten. Forskriften trådde i kraft 1. september 2019.

For å sikre at de norske registrene snakker bedre sammen, inneholder forskriften også plikt til å bruke nasjonale fellesløsninger og standardiserte variabler. For eksempel skal folkeregisterets standarder brukes ved registrering av relevante opplysninger.

Forskriften gir mulighet å behandle opplysninger uten pasientens samtykke under forutsetning av at pasienten i etterkant får rett til å reserve seg mot at opplysninger blir registrert (reservasjonsrett). Vilkårene dette forutsetter er beskrevet i §3-2 i forskriften. Dataansvarlig må bl.a. kunne dokumentere at pasientgruppen og helsehjelpen ikke blir godt nok representert til at kvalitetsregisteret kan oppnå sitt formål.

Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre