HELSENORGE

Årets resultater fra Norsk porfyriregister

Utvalgte resultat fra Norsk porfyriregister ble nylig publisert på www.kvalitetsregistre.no. Registeret har som mål å si noe om kvaliteten på oppfølgingen som gis av helsevesenet til personer med porfyrisykdom. I årsrapporten kan du se alle resultatene fra registeret rapportert inn av pasienter og leger i 2021.

Utvalgte resultat er presentert på www.kvalitetsregistre.no. Illustrasjon: colourbox.com

​Interaktive resultater

På nettsiden www.kvalitetsregistre.no presenteres interaktive resultater fra alle landets medisinske kvalitetsregistre. Her finner du oppdaterte resultater for åtte indikatorer fra Norsk porfyriregi​ster, og du kan selv velge hvilken helseregion du vil se resultater fra. 

Vil du se flere resultater?

Norsk porfyriregister rapporterer på totalt 15 kvalitetsindikatorer, og alle resultatene finner du​ i årsrapporten fra Norsk porfyriregister. Nedenfor ser du registerets nøkkeltall for opplysninger rapportert inn i 2021.Tilbakerapportering til lege

I oktober/november vil registeret sende ut brev med tilbakemelding til leger som har rapportert til Norsk porfyriregister i 2021, eller leger som er oppgitt av deltagerne å være oppfølgende lege i 2021.

For deltagere hvor det er sendt inn legekontrollskjema, får legen sammenlignet sine egne resultater fra spørsmålene om kontroll, med det som er anbefalt, samt hva andre leger har rapportert.

Det er også en del leger som er oppgitt i årlig pasientskjema, men hvor registeret ikke har mottatt legekontrollskjema. Disse legene får tilbakemelding om at de er oppgitt som oppfølgende lege, og får informasjon om anbefalinger for kontroll og innsending av legekontrollskjema. 

Elektronisk utfylling av spørreskjema via Helsenorge.no​

I år har alle registerdeltagere med porphyria cutanea tarda (PCT), og som er elektronisk brukere av Helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks), fått tilbud om å svare på det årlige pasientspørreskjemaet via en elektronisk løsning (ePROM). 

Registeret fikk stor og rask respons via de elektroniske spørreskjemaene i januar. Etter tre dager hadde 40 % svart, og etter 80 dager, da svarfristen gikk ut, hadde hele 68 % svart på det årlige spørreskjemaet. Dette er en like stor andel besvarelser som registeret pleier å få i løpet av et helt år, og vi tror årsaken er at det er enklere å sende inn skjema elektronisk enn per post. Registeret arbeider for at alle deltagere i registeret skal få mulighet til å besvare elektronisk. 

Mer om registeret

Informasjon om registeret, spørreskjemaene og deltagelse finner du på nettsiden til Norsk porfyriregister

Vi vil takke alle deltagere i Norsk porfyriregister og deres leger som har sendt inn opplysninger til registeret.